Komiteene


Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av lagets lov. For kontakt med komiteene og oversikt over medlemmer – se klubbens hjemmeside. Klubben har oppnevnt følgende komiteer:

Oppstallørkomite

E-post: oppstallor@trso.no

Referat Oppstallørmøter

Oppstallørkomitéen skal fungere som et uhildet bindeledd mellom daglig leder, styret og oppstallørene. Oppstallørkomitéen skal være et nøytralt organ som skal representere oppstallørenes interesser på stallen og fremme en god toveis kommunikasjon mellom oppstallørene og Tromsø ryttersportsklubb ved daglig leder og/eller styret av klubben. Det skal være lav terskel for å kunne komme med innspill til oppstallørkomitéen på smått og stort ved vår stall.  Hensikten er at man samler opp og forbereder saker som kan tas videre til daglig leder og styret. Oppstallørkomitéen skal tas med i prosesser som vedrører oppstallørenes interesser knyttet til tjenester, forpliktelser, tilbud og bidrag.

Vårt virkeområde er det som berører kunde- og brukerforholdet mellom oppstallør og klubben, først og fremst de tjenester som oppstallører kjøper av klubben og forhold som har med disse å gjøre.  Oppstallørkomitéen kan også ta opp/videreformidle saker som vedrører:
– hestenes velferd
– stallmiljø, sosialt og fysisk
– behov/ønsker/forslag om forbedringer knyttet til stallens fasiliteter og tilbud

Oppstallørmøter kan avholdes på initiativ både fra daglig leder og oppstallørkomitéen. Vi ønsker å skape en sosial, hyggelig arena der ulike ting kan tas opp på uformell måte. På dette viset kan vi også bidra til å avlaste arbeidsbyrden til daglig leder. Konkrete forslag fra slike oppstallørmøter kan fremmes styret eller daglig leder.

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Oppstallørkomiteen har høsten 2023 skrevet en presentasjon av komiteen:

Hvem er vi?
Oppstallørkomiteen består per i dag av Anja Lind (leder), Yvonne Ålangen, Kristin Kjørsvik, Anita Dijkhuizen, Gunn Evertsen og Cathrin Kræmer. Alle medlemmene har hest i gammelstallen, med unntak av Cathrin som har hest i nystallen. Vi ønsker oss derfor et medlem til fra nystallen😊
Hva gjør vi?
Oppstallørkomitèen har i utgangspunktet ingen konkrete arbeidsoppgaver. Vi har, i likhet med øvrige komiteer i klubben, et mandat. Mer informasjon om vårt mandat, kan du lese lengre opp. Vi jobber for å være et bindeledd mellom oppstallørene, administrasjonen, styret og rideskolen for øvrig. Det betyr at vi vil fremme saker som angår oppstallørene, og vårt arbeid vil derfor defineres av oppgaver/ønsker som blir aktuelt ut fra de henvendelser som kommer fra oppstallører. Vi kan ikke ta beslutninger i komiteen, men vi kan snakke din sak og være din stemme inn i styremøter.
Hvordan kommer du i kontakt med oss?
Du kan kontakte oss på den måten du ønsker, men vi ønsker fortrinnsvis at du sender oss en e-post på oppstallor@trso.no, som vi kan gjennomgå i fellesskap. En e-post kan godt komme i tillegg til at du oppsøker en av oss fysisk, hvis du ønsker å drøfte noe med oss. Du kan også komme på et av våre møter, dersom du føler behov for å legge noe fram for oss muntlig.
Når møtes vi?
Komiteen møtes ca en gang per måned. Da gjennomgår vi e-post som har kommet siden sist møte, vi diskuterer eventuelt innkomne saker, og vi jobber videre med saker som vi har på vårt årshjul. Årshjulet er per i dag under utarbeidelse, og det kan hele tiden gjøres endringer basert på oppstallørenes ønsker og behov.

Til sist: husk at vi er her for deg, og at vi ønsker at det skal være lav terskel for å oppsøke oss. Vi oppfordrer til å vise respekt for både medoppstallører og ansatte, gjennom måten vi snakker med hverandre, måten vi behandler hverandre og hverandres eiendeler. Tenk gjennom ordlyden i det du kommuniserer skriftlig gjennom våre kanaler. Selv om interessene våre kan virke sprikende til tider, og vi trener mot ulike mål, så har vi enormt mye til felles og vi vil alle det beste for våre hester – selv om vi ikke alltid er enig i hva som er best😊

Anleggskomite

E-post: anlegg@trso.no

Komiteen skal være rådgivende organ for klubbens administrasjon i forhold som omhandler klubbens anlegg. Komiteens formål er:

 • evaluere og kartlegge klubbens anleggsfasiliteter og behov for oppgradering/vedlikehold og utvikling av klubbens anlegg og anbefale prioriteringen av disse
 • bistå administrasjonen i forbindelse med spørsmål som ikke er direkte driftsrelatert, herunder avklaringer av hvilke oppgaver som kan løses dugnadsbasert og hvilke oppgaver som må løses gjennom kjøp av eksterne tjenester
 • være en positiv pådriver for klubben og dens utvikling

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Rideskolekomite

E-post: rideskolekomiteen@trso.no

Komiteen skal være rådgivende organ for klubbens administrasjon i forhold som omhandler rideskoleaktiviteten. Komiteens formål er:

 • bidra til kommunikasjon mellom rideskolen og andre avdelinger i klubben
 • bistå administrasjon i forbindelse med organisering og gjennomføring av aktiviteter i rideskolen som går utover den ordinære rideskoledrift (knøttedager, åpen dag, juleshow, mm)
 • arbeide for at alle skal føle tilhørighet til klubben og et ønske om å bidra til videreutvikling av klubben
 • være en positiv pådriver for klubben og dens utvikling

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Ungdomskomite

E-post: ungdom@trso.no

Komiteen skal være rådgivende organ for klubbens administrasjon i forhold som omhandler klubbens ungdomsarbeid. Komiteens formål er:

 • bidra til å ivareta de yngre sine interesser i klubben
 • arrangere møter og aktiviteter for klubbens yngre medlemmer
 • arbeide for at alle skal føle tilhørighet til klubben og et ønske om å bidra til videreutvikling av klubben
 • være en positiv pådriver for klubben og dens utvikling

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Sportskomite

E-post: sportskomite@trso.no

Sportskomiteen skal bidra til å løfte det sportslige arbeidet i klubben, gjennom å identifisere virkemidler for satsing og rekruttere flere til å bidra.  Sportskomiteen skal fremme den aktive sportslige aktiviteten gjennom et godt treningstilbud i begge grener.  Sportskomiteen har følgende fokusområder:

 • trenertilbud
 • terminliste
 • strategi for sportslig utvikling/Sportsplan i samsvar med revisjon av klubbhåndbok
 • budsjett og rammer for arbeidet
 • team/arbeidsutvalg for begge grener
 • stevnehåndbok
 • arrangementskomite for sportslige aktiviteter
 • utarbeide stevneplaner til rytterkrets og NRYF.

Sportskomiteen er kontaktledd og koordinerer mot sportslige aktiviteter i regi av rytterkrets og NRYF sentralt.

Jeg vil dele: