Oppstallører


Som oppstallør hos oss skriver du under en kontrakt som regulerer forholdet mellom deg som leietaker og klubben som utleier av stallplass. Du får tildelt en boks i nystallen eller gammelstallen. Du leier ikke en konkret boks, og du kan dermed måtte bytte boks dersom vi mener det av en eller annen grunn er hensiktsmessig. Du får tildelt et skap til å oppbevare utstyr i, en tørkeplass på tørkerommet, en plass på låven/platået som du kan oppbevare utstyr på (se eget reglement), og en plass til å parkere hestehenger dersom du har behov for det. Paddock ønsker vi fortrinnsvis at du kjøper, men vi har noen paddocker som vi leier ut mot en symbolsk sum, det kan være fint å starte med å låne paddock hos oss inntil du er blitt kjent og kan kjøpe en ledig paddock. Vi har et eget paddock-reglement.

Som oppstallør kan du fritt benytte deg av alle våre fasiliteter: ridehus, utendørs ridebane, vaskespilt, med mer. Vi er en veldig aktiv klubb, og nesten hver uke arrangerer vi kurs eller stevner. Vi forventer at du som oppstallør er med å bidra på våre arrangementer, du har dugnadsplikt på minimum 20 timer per halvår.

Det er viktig at alle våre oppstallører, og de som ønsker å bli oppstallør hos oss, setter seg godt inn i følgende:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Medlemskap og lisenser
 • Dine plikter som oppstallør
 • Stallreglement
 • Paddockreglement
 • Ridehusreglement
 • Hallplan
 • Aktivitetstilbudet/treningstilbudet
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne om bidrag ved dugnader, stevner og arrangementer

Regler ved leie av boks, lån av skap og dekkentørk

 • Som oppstallør hos Tromsø Ryttersportsklubb må en gjøre seg kjent med regelverket på anlegget, og være innforstått med de plikter det medfører å ha hest oppstallet hos oss.
 • Alle oppstallører må dokumentere minst 20 timer dugnad hvert halvår.
 • Vi rullerer på kveldsforing i helgene, egne lister lages ca. to ganger per år. Vi forer frokost og kvelds på dugnad på røde dager, dugnadslister henges opp i stallene i forkant
 • Oppstalløren har informasjonsplikt om regler til sine stellere/ forryttere/gjester, og har ansvaret for at alle som oppholder seg på anlegget følger disse
 • Opphold skjer på eget ansvar.
 • Barn skal være under kontinuerlig tilsyn av ansvarlig person (se stallreglement for utfyllende informasjon)
 • Oppstalløren plikter å sette seg inn i regler som gjelder for vårt anlegg og offentlige regler for ridning i nærmiljøet, utmark og på offentlig vei
 • Som ny oppstallør får du tildelt en boks, et skap og en dekkentørkeplass. Det følger en egen kontrakt med skapet, som skal sikre vedlikehold.
 • Du har ikke anledning til å gjøre interne bytter med andre oppstallører, eventuelle bytter skal gå gjennom administrasjonen.
 • Dersom du ønsker å bytte boks, skap eller dekketørkeplass må det sendes en henvendelse til administrasjonen som kan sette deg på venteliste dersom det ikke er noe ledig i øyeblikket. Ønsker du å stå på venteliste, må du sende en e-post (post@trso.no), muntlige avtaler gjelder ikke.
 • Vi tilbyr ekstra oppbevaring av utstyr på låven i gammelstallen, her kan du få tildelt en plass som du kan benytte til et skap, en putekasse eller lignende.
 • Vi tilbyr ekstra oppbevaring av utstyr på platået i nystallen, vi ønsker at alle har like skap og at alt utstyr oppbevares inni skapet.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare personlig utstyr på andre plasser enn de man har fått tildelt.
 • Kraftfor skal oppbevares i tette bokser (mus og andre skadedyr), og kun på anvist plass. Det skal IKKE oppbevares kraftfor i stallgangene.
 • Klubben har ingen forpliktelse for å tilby lagring av privat høy.
 • Det er ikke anledning til å oppbevare egen flis eller pellets på anlegget. Dette må eventuelt lagres i egne skap eller i hestehenger.
 • Oppstallør skal ha normalt vedlikehold av boks, skap, dekkentørk, paddock, etc.

For boks betyr dette årlig renhold og årlig oppmaling av boks (maling kun i gammelstall). Dette skal skje i perioden juni-august.

 • Skader forårsaket av unoter hos hesten (tregnaging, sparking, skraping, mm), skal utbedres for oppstallørens regning.
 • Reparasjoner skal utføres profesjonelt og etter utleiers anvisning.
 • Boksen skal være vedlikeholdt og reparert ved utflytting
 • Boksen skal være rengjort og vasket før utflytting, i gammelstallen skal den også være malt.
 • I oppsigelsestiden er det oppstallør som disponerer boksen
 • Dersom oppstallør ikke ønsker å disponere boksen i oppsigelsestiden, kan ny oppstallør flytter inn og oppsigelsestiden kan avkortes. Dette må avklares med administrasjonen.
 • Skap skal være tømt og rengjort ved utflytting, og eventuelle skader skal være reparert
 • Dekkentørk skal være tømt og i orden
 • Dersom oppstallør ikke etterlater boks, skap og dekkentørk i god stand, vil det utføres trekk i depositum for å lønne ansatte til å gjøre denne
Jeg vil dele: