Paddockreglement


Paddockreglement

Alle som får stallplass hos oss, får også tilbud om enten å kjøpe eller leie en luftegård til sin hest/ponni. Luftegårdene er delt i to grupper, en gruppe tilknyttet stallplass i nystallen en gruppe tilknyttet stallplass i gammelstallen. Alle overdragelser av luftegårder skal skje etter de gjeldende reglement, vedtatt i styret:

Regler for kjøp/salg

Kjøp av paddock avklares mellom kjøper, selger og klubben. Behov for paddock eller bytte av paddock søkes klubben. Salg av paddock gjøres i samarbeid med klubben. Klubben har førsterett til å kjøpe paddock til takst.

Regler for taksering av paddock

Taksering av paddock gjøres av stallmester. Det godtgjøres for staur og plank (etter gjeldende meter/stykkpris, kr. 100,- per staur, kr. 35,- per meter plank minimum 23 mm tykkelse). Det godtgjøres for leskur (pris avtales mellom kjøper og selger) fra kr. 0,- – 20.000,- etter alder, tilstand, materialvalg og størrelse. Øvre makspris for paddock inkl. hus settes til kr. 25.000,-.

Regler for størrelse på paddock

Paddocken bør være minimum 300 m2. Paddocker kan være større om de ligger i skråning, har skog eller andre faktorer gjør at utforming gir ekstra areal. Ved mangel på paddocker kan klubben gå i dialog med de oppstallører som disponerer paddocker større enn minimumskravet, å gjøre en fradeling.  Dersom det ikke lykkes med dialog og enighet om fradeling, kan klubben fradele paddocker som er større enn minimumskravet.

Regler ved sammenslåing av paddock/flere hester i samme paddock

Dersom en paddock skal brukes til to eller flere hester, avklares dette med klubben. Paddock skal avdeles til opprinnelige utforminger når de ikke lenger brukes til avtalt formål.

Leie av paddock

Klubben eier noen paddocker, disse kan tildeles/lånes til oppstallører mot en månedlig leie på kr. 400,- som legges til stall-leien, samt et depositum på kr. 3000,-.  Befaring og dokumentasjon av tilstand skal gjøres før og etter innflytting.  Eventuelle skader skal repareres fortløpende. Underlaget må møkkes jevnlig, og før utflytting skal paddocken være helt fri for hestemøkk og annet. Det skal skrives en egen kontrakt ved leie av paddock.

Generelle retningslinjer ved anleggsarbeid

Dette er generelle retningslinjer for alt anleggsarbeid i privat regi. Herunder gjelder oppsett av paddocker, graving, planering, elektrisk anlegg tilknyttet paddock, bygningsarbeider tilknyttet paddock, og andre former for inngripen på rideskolens arealer.

 1. Det skal søkes skriftlig til klubben i hvert enkelt tilfelle
 2. Det skal foreligge tegninger/beskrivelser på jobben som skal utføres
 3. Det skal foreligge dokumentasjon, tegninger, bilder på alle arbeider som involverer faste Dersom det er påkrevd i henhold til lov/forskrift skal det også foreligge prosjektering fra elektriker osv.
 4. Det skal foreligge skriftlig godkjenning fra klubben FØR arbeidet påbegynnes.
 5. Etter at arbeidet er utført skal det fremlegges endelig dokumentasjon som tegninger og Dersom anlegget krever det, skal det foreligge kvitteringer og samsvarserklæring(er)
 6. Maksimalt strømforbruk i paddock settes til 200W. (1,2A)
 7. Lys i paddock skal være slukket mellom klokken 22.00 og 07.00
 8. Den søkende holdes økonomisk ansvarlig for alle eventuelle utgifter før, under og etter at anleggsarbeidet utføres.
 9. Ansvar for vedlikehold kan overdras til andre ved f.eks. salg av paddock, dette inkluderer for eksempel elektrisk anlegg.
 10. Ved bruk av maskiner (eks hjullaster/snørydding) i paddock skal dette primært foregå etter at hestene er tatt inn/ettmiddag og dette skal varsles i god tid og minimum 1 døgn før.
 11. Maskiner, traktor, hjullaster, ATW skal kun betjenes av godkjent personell.
Jeg vil dele: