Styret


Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 7 styremedlemmer og 1 vara.  Enkelte saker kan ikke styrebehandles, disse må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som kommer frem av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • iverksette årsmøtets- og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd
 • sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • representere klubben utad

Andre viktige oppgaver:

 • planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • arbeidsgiveransvar for ansatte
 • legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • oppdatere klubbhåndboka kontinuerlig

Styrets arbeid

Styret har møte ca. 1 gang per måned. Det føres referat fra møtene som godkjennes og legges ut på klubbens hjemmeside. Styret kan gjøre vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved flertall i styret. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak.  Styret arbeider konsensusorientert, saker skal i hovedsak være forberedt og satt opp på agenda i forkant.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Styret har fordelt oppgaver mellom styremedlemmene, arbeidsområdene knytter seg til private oppstallører, sport, anlegg, ungdom, rideskole og arbeidsgiveransvar/økonomi.

Styrets sammensetning

Styreleder: Tommy Torvanger
Nestleder: Catharina Roos Bilsbak

Styremedlemmer:
Anja Lind, oppstallørkomite
Jan Roger Vollan, sportskomite
Ragnhild Wold, rideskolekomite
Monica Utstrand (fratrådt), anleggskomite
Marit Lockertsen, ungdomskomite

Varamedlem: Guro Sandsdalen, anleggskomite

Styrets epost: styret@trso.no

Jeg vil dele: