Styremøte 12. Mai 2016


Styremøte Tromsø Ryttersportklubb

 

Dato 12. mai 2016
Tilstede Anne-Grete Hansen, Cathrin Kræmer, Ståle Åbotsvik, Sofie

Wiik Westberg, Catharina Roos Bilsbak, Anniken Skogly og Svein

Kristian Wikstrøm

Forfall Daglig leder Veronika Isaksen og nestleder Jan-Roger Vollan

 

Sak 24/16 innkommende post

Orientering at det igjen kan søkes om tilskudd til utbedring av ridebunn.

Vedtak: Dagligleder undersøker om vi innfrir kravene for å kunne søke i denne omgang.

 

Sak 25/16 Styrereferater

Det ble drøftet sen utleggelse av protokoller. Tidlig og åpen kommunikasjon ut mot medlemmene er ønskelig.

Vedtak: «Styret skal tilstrebe og få protokollene lagt ut snarest mulig. Kræmer kan legge disse ut på trso.no»

 

Sak 26/16 Dugnad

Styret presiseres at det er ekstra hyggelig med stor dugnadsånd og at det er gjort godt arbeid.

Kræmer trår ut av dugnadskomiteen og Bilsbak er styrets representant i komiteen.

Vedtak: orientering tatt til etterretning.
Sak 27/16 Håndtering av varsler

Styreleder informerte på forespørsel fra styremedlem om styrets behandling i tidligere varslingssak, advarsel til oppstallør knyttet til varslingen samt klage fra andre oppstallører på styrets behandling av denne.

Vedtak: orientering tatt til etterretning.

 

Sak 28/16 (Konfidensiell)

 

Sak 29/16 Tilleggsregning

Wikstrøm opplyser om at han ikke har mottatt dokumentasjon vedrørende tilleggsregning utebane.

Vedtak: Daglig leder bes fremskaffe dette.

 

Sak 30/16 Sportskomiteen

Det er reist spørsmål om henvendelse om deltakelse fra flere i sportskomiteen i møte med daglig leder og rideskolen vedrørende hallplan. I henhold til klubbhåndboken er det leder av komiteen som stiller i møte.

Vedtak: «Det skal foreligge referat fra Sportskomiteen før møte med daglig leder og rideskolen.»

 

Sak 31/16  (Konfidensiell)

 

Sak 32/16 Miljøet på stallen

Det ble diskutert utfordringer knyttet til miljøet i klubben og håndteringer av konflikter.

Vedtak: Svein Kristian Wikstrøm er styrets miljøkontakt mot medlemmene». Ved konflikter mellom medlemmene kan det ved behov tas direkte kontakt med Wikstrøm.

 

Sak 33/16 Sponsormidler

Wikstrøm orienterer om sponsoravtaler med DNB Eiendom AS og Biltrend AS. Inntekter ved denne avtalen settes av i samsvar med årsmøtets vedtak til vedlikehold av bygninger. Det ble særlig vist til mugg problem i gammelstall.

Ved grasrotandel har vi bare 94 medlemmer.

Vedtak: Daglig leder bes følge opp manglende grasrotregistrering og foreslå tiltak.

 

 

Sak 34 Styresaker

Vedtak: Styresaker skal være forberedt med forslag til vedtak hvor det ikke bare er en orienteringssak.

 

Sak 35/16 Dommerbu

Kjøp av dommerbu.

Vedtak: Kræmer forsøker å få til sponsormidler vedrørende kjøp av dommerbu.

 

Sak 36/16 Kjøp av privattimer

Skogly har hatt dialog med daglig leder om mulighet for å kjøpe privattimer av Ann Kristin Haukland. Det er innhentet priser.

Vedtak: Saken behandles på neste møte med forslag til vedtak og kort redegjørelse for saken. Sportskoordinator inviteres med på møtet.

 

Sak 37/16 Innspill til klubbhåndboken

Vedtak: Styret setter av en formiddag, hvor klubbhåndboken gjennomgås. Her behandles innspillene som er kommet inn fra medlemmer i klubben.

 

Sak 38/16 Utgiftsdekning

Søknad om dekning av utgifter til trener 1 kurs fra Carina Moe.

Vedtak: Dette skal behandles på neste styremøte.

 

Sak 39/16 (konfidensiell)

 

 

 

Neste møte:

Tirsdag 7. Juni 2016

 

 

Tromsø 13, mai 2016

Anniken Skogly, referent

Jeg vil dele: