Referat styremøte 14. desember 2022


Styremøte 14.12.22 kl. 18.00-20.00 i kafeen på rideskolen

Tilstede: Marthe, Kristin, Anja, Monica, Veronica, Hege, Geir

Forfall: Miriam

Sak 1. Gjennomgang av møte med Troms idrettskrets og avklare styrets sammensetning rundt Marthes avgang og Kristins overtakelse.
Gjennomgang av møte mellom Troms Idrettskrets og leder, nestleder og daglig leder i klubben.  Både kretsen og klubben var enig om at det var et godt møte, og kretsen uttrykte støtte til å fortsette arbeidet med å få til en sunn drift og løse de utfordringer som klubben i likhet med mange idrettslag står i.
Klubben oppfordres til å opprette et solidaritetsfond.
De opplyste om at når Marthe går over i lønnet stilling er det enklest om nestleder rykker opp. Styret trenger ikke være fulltallig etter at denne overgangen skjer, med tanke på at vara i styret har valgt å trekke seg.
En lønnet ansatt kan sitte i komiteer så lenge de ikke er oppnevnt av årsmøtet, men er styreoppnevnt. Det er i denne sammenhengen er det særdeles viktig at den ansatte er seg bevist sin rolle og eventuelle interessekonflikter.

Vedtak 1: Kristin overtar som styreleder 01.01.23, når Marthe går over i stilling som rideskolesjef. Styret fortsetter uten nestleder frem til årsmøtet.
Vedtak 2: Styret jobber for å opprette et solidaritetsfond i løpet av våren 2023.

Sak 2. Utleie av gjestestall/traverstall

DL har sett på muligheten for å leie ut flere bokser, henholdsvis gjestestallen eller traverstallen. DL har orientert styret om informasjonen han har innhentet. Styret har besluttet at vi ikke ønsker å leie ut de aktuelle boksene på bakgrunn av:

  • Behov for å ha tilgjengelige isolasjonsbokser på anlegget
  • Traverstall og gjestestall er lite egnet pga. kulde/klima vinterstid for lengre oppstalling og behov for gjesteplasser til tilreisende ved stevner/kurs.
  • Vi har heller ikke nok paddocker eller skap til å leie ut flere faste plasser.
  • Oppstalling i både traverstall og gjestestall bør planlegges slik at minimum 2 hester er oppstallet samtidig der av hensyn til hestevelferd

Vedtak: Vi leier ikke ut bokser i gjestestallen eller traverstallen på permanent basis, disse vil fortsatt leies ut som gjesteplasser i korte tidsrom. Vi har valgt å leie ut plass til Haloma fram til 31/12 fordi vi får en ledig boks inne i nystallen i julen, hun kan dermed flytte fra traverstallen til nystallen denne uken.

Sak 3. Gjennomgang ansatte jul og utleie av skolehester
I jula mangler tre vakter, men det er noen som har meldt seg, så det løser seg. Det er lavt bemannet i jula, da skolehester/ ponnier er satt ut på fòr/ til PSG.  Hester settes ut som vanlig på hverdager og det fores lunsj hver dag. På hverdag er det ansatte som forer kvelds også.
Kveldsstell på helgedager er satt ut på dugnad.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 4. Status alarmsystem 
Avarn har montert alarm med kamera på anlegget 07.12.22.

Vedtak: Oppstallører informeres pr. mail om rutiner når det er klart.

Sak 5. Status påmeldinger ridekurs v/Marthe
Det er få påmeldte, spesielt på ponnikursene.
Åpen dag søndag 08.01.23. Annonseres godt, og ha flyers klar. Runderidning og kjepphest stevne.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 6. Strømforbruk
Geir sjekker strømleverandør og søknad om strømstøtte hos NRYF.

Vedtak: Geir sjekker ut strømstøtte og eventuelt bytte av leverandør. Geir melder tilbake til styret.

Sak 7. Eventuelt
– Medlemskontigent 2023:
Geir har sjekket med krets. NRYF fakturerer 60 kr pr medlem. Vi må drøfte ny kontingent på årsmøtet, medlemmer fra 2022 har stemmerett på årsmøtet, så faktura for 2023 sendes ikke ut før etter årsmøtet.

Jeg vil dele: