Styremøte 12. April 2016


Møtt: Anne Grete Jakobsen Hansen, Anniken Skogly, Svein Kristian Wikstrøm, Jan Roger Vollan, Ståle Åbotsvik, Sofie Wiik Westberg og Cathrin Kræmer.

Forfall: Catharina Roos Bilsbak

Ikke møtt:

Sak 16/16 Taushetserklæring.

Som styremedlem i Tromsø Ryttersportsklubb undertegner man taushetserklæring. Dette gjøres på første styremøte på bakgrunn av at styret har arbeidsgiveransvar, og håndterer saker som angår oppstallører og enkeltmedlemmer. Dette er opplysninger som håndteres konfidensielt.

 

Sak 17/16 Innkommet post:

  • KSL (Kvalitetssystemene i Landbruket) varsler om revisjon.

Hele driftsenhetens kvalitetssystem vil bli revidert med utgangspunkt i KSL-standard.

 

Sak 18/16 Informasjon om klubben og dens oppbygging.

Presentasjon av klubbens oppbygging, mål og virksomhetside. Styrets ansvarsområder, og gjeldende lovverk presiseres.

 

Sak 19/16 Fordeling av arbeidsoppgaver blant styrets medlemmer.

For at styret skal fungere så effektivt som mulig, tildeles medlemmene forskjellige ansvarsområder.

Anniken- gjennomgang oppstallørkontrakter. Går også inn i sportskomiteen.

Cathrin – følger opp med den nye nettsiden.

Svein Kristian- sponsorarbeid

 

Sak 20/16 Forberedelse til medlemsmøte 13 april.

-valg av representanter ungdomskomite, her har Sofie Wiik Westberg ansvaret.

– presentasjon av arbeidet til dugnadskomite, oppstallørkomite (styret lager mandatet.) og rideskolekomite.

-valg av medlemmer til sportskomite.

-presentasjon av styret, og deres ansvarsområder.

 

Sak 21/16 Eventuelt.

Oppstallørkomiteen. Styret lager mandat, og det kalles inn til ett nytt oppstallørmøte.

Se på ny evt avtale med Elstad Maskin? Svein Kristian tar saken.

Jeg vil dele: