Informasjon fra interimstyret


ØKONOMI

Styret har behandlet regnskapsrapport pr 31.7.2017, som viser et regnskapsmessig underskudd på kr 461 677,07. Regnskapsrapporten kan leses her: Halvårsrapport økonomi 2017

Økningen i underskuddet har sine årsaker i:

1.       Økte personalkostander

2.       Økte forkostnader

3.       Økt strømforbruk

4.       Tapsførte krav i perioden utgjør ca kr 15.000,-

Utestående fordringer, hovedsakelig hos medlemmene utgjør mer enn kr
550.000,-.

Kassakreditten i DnB er utløpt, og var pr. 31.08.2017 belastet med kr
192.000,- av en limit på kr 250.000,-, og er pr definisjon forfalt og
skal dermed straks innløses.

Styret iverksetter omgående følgende tiltak:

A.      Kritisk gjennomgang av organiseringen av klubben mht antall
stillinger.

B.      Nøye kartlegging av sykefraværet.

C.      Medarbeidersamtaler med alle ansatte med fokus på å bedre
arbeidsmiljøet.

D.      Få oversikt over forbruket av for, og andel av «spill»
(uregistrert forbruk). Forbedre forbruksregistreringen. Sette opp prisen
på foret som dekker inn et høyt «spill». Dette «spillet» /
merforbruket må dekkes likt av alle. Etterfakturere uregistrert
merforbruk for hele 2017, likt fordelt på alle som forbruker foret.

E.       Gjennomgang av strømavtale.

F.       TRSO har inngått avtale med Kredinor om innkreving av
utestående fordringer hos både medlemmer og andre. Mange vil derfor i
løpet av en uke få tilsendt krav i posten. Vi ber om forståelse for
at noen kan få tilsendt krav som kan være betalt i løpet av de siste
ukene. Det vil ta noen uker før Kredinor og regnskap er 100% à jour
med sine oversikter. Alle medlemmer skal behandles likt. Dersom noen har
betalingsvansker, så må dette tas opp med Kredinor, og det må inngås
betalingsavtale. Ingen kan la «det skure og gå» uten at det får
konsekvenser.

G.     Søke omforlenget kassakreditt på kr 250.000 i DnB ut juni 2018.
Søknadsprosess i gang. Forventes innvilget innen 15.9.2017.

H.      Søke om forlenget avdragsfrihet i Kommunalbanken ut juni 2018.
Positiv innstilling av administrasjonen i Tromsø kommune (som har gitt
kommunal garanti for lånet). Styret må utarbeide statusrapport som
grunnlag for politisk behandling.

For styret i TRSO

Knut Bjørklund

Jeg vil dele: