Årsmøte TRSO – 03.03.2021, digitalt på Teams


Årsmøte TRSO – 03.03.2021, digitalt på Teams

 1. Godkjenning av stemmeberettigede:
 • 39 stemmeberettigede (35 på teams, 4 tilstede i kafeen på rideskolen), 2 ikke stemmeberettigede tilstede.
 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden:
 • Godkjent
 1. Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokoll:
 • Dirigent: Jan Roger Vollan
 • Sekretær: Kristin H. Kjørsvik
 • Til å underskrive protokoll: Hanne Luther og Kirsten Buck Rustad
 1. Behandle idrettslagets årsberetning 2020:
 • Beretningen gjennomgås
 • Kontrollkomitéens årsberetning gjennomgås
 • Idrettslagets årsberetning godkjennes
 1. Behandle idrettslagets regnskap, revidert
 • Revisorberetning
 • Regnskapet godkjennes
 1. Behandle innkomne saker:
 • Det er ikke kommet inn noen saker til årsmøtet
 1. Fastsette medlemskontigent:
 • Foreslås uendret
 • Vedtatt
 1. Vedta idrettslagets budsjett 2021:
  – Budsjettet gjennomgås
  – Budsjettet vedtas mot en stemme
 2. Forslag om årlig avsetning på 20% av klubbens driftsresultat til vedlikehold/ oppgradering av ridebunner:
  – Forslaget godkjennes
 3. Valg:
  – Valgkomiteens forslag:
  a.
  Leder:       Marthe Haukland (1 år) – valgt
  Nestleder: Kristin H. Kjørsvik (1 år) – valgt
  b.
  Styremedlem knyttet til Anleggskomiteen: Arild Johnsen (2 år) – valgt
  Styremedlem knyttet til Rideskolen: Hege Brose (2 år) – valgt
  Styremedlem knyttet til Ungdoms komiteen: Miriam E. Bjørndalen (2 år) – valgt
  Styremedlem knyttet til sport i lag med leder: Veronika Wik (2 år) – valgt
  Varamedlem: Tommy Torvanger (1 år) – valgt
  Anja Lind fortsetter (1 år igjen) for Oppstallørkomite
 4. Øvrige valg:
  Kontrollkomite:
  Leder: Gunn Jakobsen, det innkommer benkeforslag på Catharina Roos Bilsbak                    Etter avstemming blir Catharina Roos Bilsbak valgt med 19 stemmer mot                       12 stemmer til Gunn Jakobsen
  Medlem: Heidi Harjo: Hun trekker seg. Det kommer benkeforslag på Ellen
  Appelbom – velges
  Vara 1: Guro Sandsdalen – velges
  Vara 2: Ingen forslag. Det kommer benkeforslag på Trond Skogly – velges

                Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet:
     – Dette delegeres til styret

                Valgkomite:
Leder: Skjalg Fjellheim – valgt
Medlem: Hanne Luther – valgt
Medlem: Harald Steen – valgt
Vara: ingen forslag: Benkeforslag på Camilla Nordstrøm – valgt

 

 

                                                                                                                                                        

Hanne Luther                                                                     Kirsten Buck Rustad                       

 

 

Jeg vil dele: