Valgkomiteen ønsker innspill


Kjære medlemmer i Tromsø Ryttersportklubb!

Valgkomiteen har nå fått noen innspill fra fra dere om hvilke egenskaper og kompetanse som kandidater til styret bør besitte, både i rollen som leder, nestleder og medlem. Disse er tatt med i komiteens samlede vurdering av hva som trengs av kompetanse og egenskaper i det nye styret. 

Vi har videre avklaret med Troms Idrettskrets om hvordan sammensetningen skal være; og ikke minst at det nå blir en kobling mellom komiteene og styret. Det betyr at når dere som medlemmer skal velge et nytt styre blir medlemmene automatisk med i de ulike komiteene enten som leder eller medlem. Oppnevning av komiteer blir forøvrig det nye styret sin oppgave.

Valgkomiteen ønsker nå innspill fra dere på kandidater til de ulike funksjonene:

Videre må valgkomiteen ha inn forslag på kandidater til:

Kontrollkomitee:

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Her er det fint om det kommer inn forslag på personer som besitter både system og økonomikunnskap. VI trenger forslag på:

Leder

Nestleder

Medlem

og 

Valgkomitee 2020

Leder

Nestleder

Medlem

vara

Valgkomiteen vil forøvrig også foreslå hvem som blir ny revisor for klubben.

Alle innspill sendes inn på mail til valgkomiteen´s leder Johan Robertsen – jrobe@online.no

Frist: 14. april 2019

Jeg vil dele: