Styremøte 07. Juni 2016


Dato 07. Juni 2016
Tilstede Anne-Grete Hansen, Veronica Isaksen, Anniken Skogly, Cathrin Kræmer, Ståle Åbotsvik og Sofie Wiik Westberg
Forfall Catharina Roos Bilsbak, Svein Kristian Wikstrøm og Jan-Roger Vollan

 

Sak 42/16 Innkommet post

  • Tromsø Kommune, driftstilskudd for første halvår vil med det første overføres til vår konto.
  • Eltro Installasjon, rapport internkontroll elektrisk anlegg. Ved årlig elektrisk kontroll er det funnet en del avvik, vi henter inne anbud fra flere leverandører til å lukke feil og mangler.
  • Stine Olsen, røykeloven og teknisk personell. Vedtaket om røykeforbud håndheves, men under de to Ishavsarrangementene våren 2016 vil det som en overgangsordning gis dispensasjon til røyking på anvist sted.

 

Sak 43/16 Utebaneprosjektet

Bakgrunn: under årsmøtet ble det stilt spørsmål om leverandøren av utebanen var ansvarlig for kostnadene vedr. utbedring av veiene.

  • Dag Roti som den gang var prosjektleder gjennomgikk prosessen som ble gjennomført ved forarbeidet, gjennomføring og sluttføring av utebanen.
  • Under presentasjonen fremkom det at utbedring av vei ligger inne i anbudet, TRSO kan derfor ikke holde leverandøren ansvarlig for merforbruket.
  • Bakgrunn for differansen i budsjettet er at man ikke justerte budsjettet fortløpende. Budsjettet var i 2008 satt til 1 000 000,- når man fikk inn anbudet i 2012 var tilbudet fra leverandør på 1 300 000,-, i tillegg kom det kostnader ved kjøp av sand noe som medførte en merutgift på 150 000,-, denne var ikke med i anbudet.
  • Til sammen hadde man ved ferdigstillelse av prosjektet en merutgift på ca. 450 000,-.
  • Det er ikke forbedringene av veien som utgjør budsjettoverskridelsene.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

 

Sak 44/16 Regnskap pr. April 2016

Vedtak: Styret har gjennomgått resultatet for akkumulerte tall pr april. Resultatet hittil i 2016 er kr -16 930 mot kr -161 543 hittil i fjor og kr 104 353 budsjettert hittil i 2016. Dette er en økning på kr 144 613 eller 89,5 % mot fjorårets tall.

 

Sak 45/16 Støtte til trener 1 kurs ansatt 

Bakgrunn:

Carina Moe er ansatt som klubbtrener i sprang, hun har søkt om støtte til trener 1 utdanning hun er i gang med.

Klubben har tidligere dekket trener 1 kurs for sine ansatte. Klubben har flere medlemmer som deltar på trener 1 kurset, men bare Carina er ansatt i klubben. Dersom det kommer flere søknader får disse behandles individuelt.

Vedtak: Klubben dekker kursavgift på kr. 8000,-  under forutsetning av bindingstid som instruktør 4 t ukentlig ut 2017. Dekningen forutsetter medlemskap i klubben. Det er ønskelig at hun også følger opp elever under stevner og knøttedager som klubben arrangerer.

 

 

Jeg vil dele: