Styremøte 18. Oktober 2016


Sted: Tinghuset, kl. 18:00-21:00.

 

Tilstede

Anne Grete Jakobsen Hansen, styreleder.

Jan Roger Vollan, nesteleder.

Sofie Wiik Westberg, styremedlem.

Ståle Åbotsvik, styremedlem.

Veronica Isaksen, daglig leder

 

Saksliste

Sak 59/16 Utsettelse av saker

I lys av de siste ukers hendelser hvor to styremedlemmer og to varamedlemmer har trukket seg, setter styret fokus på langsiktig overordnet klubbarbeid hvor det er viktig å ivareta ansatte, medlemmer og klubbarbeidet.

Vedtak:

Følgende saker settes på vent:

Mandat utebane

Under styremøte 17. august ble styret enige om at styreleder skulle utarbeide mandat som gis ett av klubbens medlemmer, for utarbeidelse av forslag til hvordan toppdekket kan forbedres samt forslag til finansiering.

Dag med NRYF

I styremøte med bistand fra Troms idrettskrets og Troms rytterkrets 10. oktober 2016, ble det avklart at bistand fra NRYF i forbindelse med Veiviserklubb, avventes.

Gjesteoppstalling

Styret har mottatt sak vedrørende gjesteoppstalling. Klubben har sendt søknad SNN fondet om støtte til dette formålet.

 

Sak 60/16 Regnskap

Vi har utarbeidet rapport per 31. august 2016 som viser et overskudd på kr 14 318 mot kr 89 263 samme tid i fjor og kr -7 493 i budsjett. Resultatet for 2015 inkluderer mva-kompensasjon for 2014 med ca kr. 235 000.

Vedtak:

Styret tar regnskapet per august til orientering.

 

Sak 61/16 Vifte gammelstall

Daglig leder informerer om at det blir kjøpt inn ny vifte til gammelstall.

Vedtak:

Styret bifaller.

 

Sak 62/16 Kommunikasjon

I den situasjonen klubben er i nå, er det viktig med god informasjon. Styret har derfor avtalt nytt møte lørdag 22. oktober 2016, hvor kommunikasjon og informasjon er tema. Kommunikasjonskomiteen ved Vemund Kjørsvik tar ansvar for nettsiden.

 

Sak 63/16 Ferdigstillelse av klubbhandboken.

Klubbhandboken er ikke vedtatt. Styret ser på ferdigstillelse av denne som viktig, blant annet for å kunne bli veiviserklubb.

Vedtak:

Styret delegerer arbeidet med ferdigstillelse av klubbhandboken til Sverre Dæhli, som oppretter en bredt sammensatt arbeidsgruppe.

 

Veronica Isaksen

Referent

Jeg vil dele: