Styremøte 15. September 2016


 

Dato 17. august 2016
Tilstede Anne-Grete Hansen,  Ståle Åbotsvik, Sofie

Wiik Westberg, Anniken Skogly og Svein Kristian Wikstrøm, Veronika Isaksen og Jan-Roger Vollan

Sted Tinghuset
Forfall Ingen

 

Varamedlemmer er ikke innkalt. Cathrin Kræmer deltok under sak 51/16.

Sak 51/16: Godkjenne referat fra 12. mai og 17. august.

Referat fra 12 mai og 17 august gjennomgås, og publiseres fortløpende.

Vedtak:

Referatene godkjennes slik de fremlegges.

Sak 52/16: Oppstart av prosess for bedring av miljøet

Styreleder presenterer forslag til prosess fra arbeidsmøte i den
oppnevnte gruppen, fram til det fremlagte forslaget.
– Kartlegging
– Organisasjonsutvikling
– Lederutvikling og lederstøtte
– Nye oppstallør kontrakter
– Eksterne veiledere: Prosessbistand fra Idrettskretsen, NRYF, Troms
Idrettskrets, fagressurser på organisasjon og ledelse.
Styret diskuterer tiltak for bedre samarbeidsklima og struktur fremover.

I sak 49/16 ble det vedtatt at miljø er ett av flere satsingsområder.
Dette arbeidet starter nå. Etter flere møter mellom daglig leder og et
utvalg av styrets medlemmer, har vi begynt å få et bilde av
utfordringene rundt miljøet og organiseringen av klubben. Gruppen legger
fram forslag til prosess.
Oppstart av prosess innebærer kartlegging av bistandsbehov og hvilke
ressurser klubben har å stille til rådighet til dette.

Styret fokuserer på bedre samarbeidsklima og struktur fremover.

Vedtak:

Styret vedtar start av prosess.

Jeg vil dele: