Styremøte 10. Oktober 2016


Sted:    TRSO Kafeen kl. 21:30

Tilstede: Anne Grete J. Hansen, Jan Roger Vollan, Svein Kristian Wikstrøm, Anniken Skogly og Sofie Wiik Westberg.
Sissel Haugslien Troms rytterkrets og Sylvi Ofstad Troms idrettskrets

 

Innledningsvis ble styremedlemmene utfordret av Sylvi Ofstad fra Troms idrettskrets til å gi uttrykk for hvilke forventninger de hadde til møtet.

Sak 55/16 Avklaring av enkelte sider ved styrets plikter og mandat

Styreleder har bedt om at syv punkter blir avklart. Sylvi Ofstad fra Troms idrettskrets og Sissel Haugslien Troms rytterkrets redegjør:

  1. Har alle styremedlemmer et arbeidsgiveransvar?
    Svar: Styret i fellesskap har arbeidsgiveransvar. Styreleder er arbeidsgiver mellom styremøtene.
  2. Skal all informasjon fra oppfølgingssamtaler osv. deles med alle styremedlemmer?

Svar: Samtale mellom arbeidstaker og styreleder er fortrolig.

  1. Er det brudd på taushetsplikten når styre- eller varamedlemmer deler informasjon om styresaker med andre medlemmer av klubben, eller andre mennesker?

Svar: Avhenger av sak. Vedtak er åpent, mens diskusjonene og meninger er konfidensielt.

  1. Når jeg som styreleder skal følge opp punktene i saken fra styremedlem og varamedlemmer, hva har da daglig leder innsynsrett i?

Svar: Saken legges frem i sin helhet, også den diskusjonen som har vært på styremøtet.

  1. Kan styreleder opprette arbeidsgrupper?

Svar: Styret kan opprette grupper, og eller gi myndighet til styremedlem om å opprette gruppe.

  1. Kan styreleder delegere oppgaver til andre styremedlemmer, og hvilke oppgaver kan en styreleder eventuelt ikke delegere til andre styremedlemmer?

Svar: Dette må styret bli enige om. Styret er et kollegium og har felles ansvar for styrearbeidet. Dette svaret var knyttet til delegering av arbeidsgiveransvaret.

  1. Vi vurderer å lage nye kontrakter for våre oppstallører som tydeliggjør ansvar og roller, har dere noen som kan hjelpe oss med dette?

Svar: Det ligger maler på nettet som kan brukes. Viktig at oppstallører primært er medlemmer og har plikter som medlemmer. Klubbens vedtekter kommer derfor i første rekke, så kommer kontrakten.

 

Arbeidet med revisjoner av kontrakter startes.

Spesielt punktet rundt miljø og oppførsel på stallen må gjennomgås og tydeliggjøres og følges opp.

 

Vi blir anbefalt å utsette prosessen med NRYF og veiviserklubb.

 

Vedtak:

Det vedtas at prosessen med NRYF og arbeidet med godkjenning av Tromsø Rytter­sportsklubb som veiviserklubb utsettes.

 

Avslutningsvis melder styremedlemmene Svein Kristian Wikstrøm og Anniken Skogly at de trekker seg fra styret. Styret tar dette til etterretning og de to varamedlemmene kommer inn som styremedlemmer.

Referent: Jan Roger Vollan

Jeg vil dele: