Styremøte 26. April 2016


Tilstede: Veronica Isaksen, Cathrin Kræmer, Anniken Skogly, Anne Grete Jakobsen Hansen, Sofie Wiik Westberg, Jan Roger Vollan og Catharina Roos Bilsbak.

Forfall: Svein Kristian Wikstrøm

Sak 21/16 Innkommet post.

– Utlendingsdirektoratet innvilger 33 300,- til gjennomføring av tiltak ihht søknaden, jf Justis- og beredskapsdepartementets regelverk for tilskuddsordningen.

– Vedr røyking på anlegget. Innsendt av Karoline Rafter og Kine Bersvendsen.

– Vedr åpningstider på anlegget. Innsendt av Karoline Rafter, Kine Bersvendsen, Anja Lind og Hilde Ludvigsen.

– Innspill til klubbhandboken. Innsendt av Anette Seljevold, Tone Wiik, Anja Lind, Athina Storås, Silje Aspenes Lavik og Annelill Bruun Flaamo.

 

Sak 22/16 Regnskap

– Resultatet hittil i 2016 er – 16 791 mot kr -188 386 hittil i fjor, og kr 78 265,- budsjettert hittil i 2016. Dette er en økning kr. 171 596 eller 91,1% mot fjorårets tall. En del årskostnader faktureres oss i første kvartal, og blir ikke periodisert over hele året. Til sammen utgjør dette ca 40 000,- (skadedyrkontroll, lisenser, medlemsavgift, brannvarsling) Ekstraordinære forhold første kvartal: Bingopenger kr. 27 621,-. Troms Kraft ettergitt krav med kr. 31 000,-. Ikke påløpte kostnader forsikring første kvartal.

 

Sak 23/16 Evt

– Sak vedr røyking. Styret takker for innspillet. Styret drøftet saken. Vedtak: Informerer om full røykestopp på hele anlegget. Ordningen med tildelt «røykeplass» opphører. Daglig leder følger opp.

– Forslag vedr åpningstider på anlegget. Vi stiller inn timeren i ridehusene til kl. 21.40. Vi organiserer med en Questback undersøkelse vedr dette.

– Etter diskusjon i styret er man kommet fram til at styret ikke oppnevner en oppstallørkomite. Derfor er det heller ikke behov for at styret lager et mandat for en slik komite. Forslaget under medlemsmøtet om at det skulle velges tillitspersoner via spørreundersøkelse eller oppstallørmøte bortfaller. Dersom oppstallørene ønsker å opprette en tillitsvalgtordning, så ser styret positivt på det.

– Innspill til klubbhandboken tas med til NRYFs samling 30. april – 1. mai, hvor klubbhandboken vil bli presentert.

– Pga virus situasjon åpnes det for timeleie i ridehus helgen det skulle vært 6-8 mai. Pris settes til 250,- pr time.

Jeg vil dele: