Referat styremøte TRSO 25. august 2021


Ingen forfall til møtet (Anja på teams fra sak 3)

  1. Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.

 

  1. Situasjon i rideskolen

Situasjonen i rideskolen ble gjennomgått.  Salg/pensjonering av hester er godt i rute.  Mangler 2 kat 1 og 1 kat2 ponnier. Har noen midlertidige løsninger på plass. Jobber fortsatt med rekruttering av ridelærer, kjører instruktørkurs med Ann Kristin Haukland for alle instruktører, vikarer og assistenter.

Settes opp intensivkurs for voksne etter høstferien. Datoer setter straks disse er klar.

Åpner for privattimer, gruppetimer og horsemanship timer fra uke 41.

Utdanningsplan frem til jul klar. Begynner uke 41. Basert på NRYF knappesystem.

Innhente tilbud på tann- og vetrinærsjekk for de av skolehestene som ikke allerede har gjennomført dette.  Arrangerer kostymesprang på Halloween søndag 31. oktober etter sprangstevne kl 16.00

Runderidning på Steinerskolen suksess – synligjøre oss, rekruttering.

Stor interesse for skolehest/steller- systemet for skolehestene. Frigir tid for helgevakter.

Ponniassistenter: Tirsdag og torsdag er det behov for ponniassistentene. Natilde avtaler med de det gjelder.

Samarbeidsavtalen med Tromsdalen vgs. er på plass.

Arbeid framover med budsjettarbeid.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

  1. Bemanning

Helgevakter: Marthe ønsker møte med ansatte om oppgaver som inngår i helgevaktene. Driftsoppgaver – arbeidsplan utarbeides i samråd med anleggskomite og driftstekniker

Tommy og Marthe har hatt et godt møte med kandidat for å bistå med oppgaver knyttet til daglig ledelse og administrasjon. Det utarbeides prioritert liste over oppgaver og et kontraktsforslag for tilsetting av person som skal ha oppgaver knyttet til administrasjon.  Ansvar: Marthe.

Vedtak:

Bemanningssakene følges opp slik foreslått i sak.

 

  1. Stallplasser

Oppstallørkomite la fram søkere og oversikt over ledige plasser.

Vedtak:

Venteliste for stallplasser sjekkes, og tildelinger følger de kriterier som er nedfelt.  Anja følger opp saken.

 

  1. Høybestilling

Tørrhøy bestilt.  Det er begrenset mengde og parallelt må det høyet vi allerede har på lager brukes opp.  Det prøves ut en ordning der de som ønsker det kan fore 3 kg daglig med tørrhøy (4 kg for hest).  Mer informasjon kommer.  Det høyet vi har forsøkes solgt, Anja tar ansvar for å annonsere dette.  Det er ca 1200 baller igjen.   Selges for 3kr kg. 320kg per ball.

Vedtak:

Oppstallørene orienteres om mulighet for å fore begrenset med tørrhøy.  Varebeholdning høy forsøkes solgt.

 

  1. Anlegget

Det gjøres en stor jobb med grøfting på anlegget.  Dette for å drenere bort vann og få det bedre på veger og områdene vi bruker.  Parkeringen skal utbygges med 3 m.  Skadet rør skal skiftes ut.  Fresemasse skal fylles på parkeringsområdet og nedenfor begge ridehusene. Dette har vi fått gratis. Fiber kommer uke 41.

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

  1. Eget styremøte om klubbhåndboka. Veronica innkaller til 19.10 kl 18.00
Jeg vil dele: