Styremøte 2. mars 2017


Protokoll Styremøte

Tromsø Ryttersportklubb

 

Dato 02.03.2017
Tilstede Rune Kufaas, Catharina R. Bilsbak, Cecilie Lagesen, Øyvind Korsberg, Veronica Wiik og Anja Lind.
Sted Rambøll, Grønnegata 65
Forfall
Kopi Varamedlemmer

 

 

Sak 04/17 Konstituering av styret

Alle i styret presenterte seg med arbeidsbakgrunn og litt om hva man kunne tenke seg å bidra med i styret.

Leder orienterte generelt om styrearbeid og ansvaret som følger med å sitte i styret:

  • Taushetsplikt
  • Samordnet registermelding og signering i Altinn
  • Praksis knyttet til varamedlemmer og innkalling til møte
  • Referatskriving

 

Vedtak:

Styret er konstituert. Alle styremedlemmer og varamedlemmer signerer via Altinn registermelding for brønnøysundregisteret.  Taushetserklæring sendes ut på e-post og leveres signert tilbake på neste møte.

Varamedlemmer innkalles til alle møter. Veronica Wiik skriver referater.

 

 

Sak 05/17 Gjennomgang av referat fra årsmøte

Leder gjennomgikk referatet fra årsmøte.

 

Vedtak:

Protokollen arkiveres og legges ut på nettsidene til klubben.

 

 

Sak 06/17 B-sak

 

 

Sak 07/17 B-sak

 

 

Sak 08/17 Pågående prosess med omorganisering av klubben

Tilbakemeldinger fra tidligere styreleder om status på arbeid som er gjort av eget utvalg ble kort referert.

 

Vedtak

Styret ber utvalget om en redegjørelse fra gjennomført arbeid.

Styret behandler behov for videre prosess i denne saken.

 

 

Sak 09/17 Gjennomgang av notat med behov for avklaringer

Leder gjennomgikk spørsmål stilt til tidligere styreleder i egen e-post og svar på denne, blant annet arkiveringsrutiner for styret, frister som må overholdes, rytterting, oppgaver og ansvar kretshelga, tilganger webside og FB side, komite for omorganisering og informasjon ansatte.

Styrets arbeidsplan samt møteplan ble drøftet.

 

Vedtak:

Leder følger opp behov for avklaringer og overlevering av informasjon fra forrige styre/nytt styre gjennom eget møte med tidligere styreleder.  Leder sørger for at de ansatte er informert om sykemeldinger og sørger for gjensidig informasjon om evt. forhold som må tas tak i på kort sikt som følge av sykefravær.

Det planlegges medlemsmøte som legges inn i terminlista, tidfestes til 26. mars kl.18.00, 20 april 20.00 og 15 juni 20.00.  Disse legges inn i klubbens terminliste.

Leder foreslår en møteplan som sendes ut til styret. Det opprettes en egen e-post for styret.

 

 

Sak 10/ Delegater til kretsting og rytterting

Det avholdes kretsting 4 mars i Tromsø, TRSO kan stille med 3 delegater.  Det avholdes rytterting i Lillestrøm april 2017.

 

Vedtak:

Det åpnes for innspill til delegater til kretstinget.  Catharina R. Bilsbak får ansvar for å finne delegater.

TRSO sender ikke egne delegater til ryttertinget 2017.

 

Jeg vil dele: