Referat styremøte 18. desember 2018


STED: Telefonmøte

 

TID: 18.12.18 kl. 1800-1900

 

TILSTEDE:

Thorbjørn Nymo – Styreleder

Johan Robertsen – Styremedlem

Johanne Størkersen – Styremedlem

 

Til behandling forelå det følgende saker:

 

Sak nr 1 Rapport fra komiteene ref. mail fra 11.desember 2018

Styret har hatt til behandling saker fra Samtlige komiteer – hvorav

økonomikomiteens arbeid og dennes referat fra 06.11.18 ble gjennomgått

på nytt. Tiltak som foreslås er meddelt administrasjonen. Administrasjonen

har gjennomført møter med samtlige ansatte der tiltakene har fått sin

gjennomgang. I referat fra personalmøtet 06.12.18 informerer

administrasjonen styret om fremdrift i implementeringen av tiltakene.

Styret har også gjennomgått økonomikomiteens forslag til ny konto struktur.

Dette søkes gjennomfør fra 01.01.19.

Styret har også lest og gjennomgått de andre komiteenes innstillinger og

rapporter. Gjennomføring av flere tiltak sees i sammenheng med

budsjettering og en endelig strategisk retning for klubben. Dette er et

arbeid som styret vil iverksette i januar 2019 der komiteens

tilbakemeldinger vil bli tillagt stor vekt.

Styret har også mottatt og lest presentasjonen fra Økonomi komite og andre

komiteer som ble fremlagt på møtet 12. desember 2018. Styret vurderer

det som mest hensiktsmessig å involvere selskapets revisor i dette arbeidet

og gjerne sammen med økonomikomite og styret.

Styret har mottatt en hel del henvendelser via mail. Flere av disse fremstår

som bekymringsmeldinger fra medlemmer, kunder og foreldre i klubben. Vi

har også mottatt meldinger fra daglig leder som må utredes mer. Her

uttrykkes det mange tanker og meninger som styret ønsker mer konkrete

tilbakemeldinger på fra sin administrasjon. Styret ser med alvor på dette.

 

Vedtak:

  1. Styret vedtar at strakstiltak som er foreslått fra Økonomikomite og

som nå er diskutert med de ansatte iverksettes umiddelbart. Ansvar

– Daglig leder!

  1. Styret vedtar at forslag til ny konto struktur innføres fra 01.01.19.

Ansvar – Accontor.

  1. Styret vedtar at det det skal bestilles en tidlig revisjon av selskapet

der styret spesielt ønsker svar på spørsmål fra Økonomikomite

herunder mulige feilføringer, mulige manglende innrapporteringer og

en gjennomgang av diverse kontoer. I tillegg ønsker styret at et

styremedlem og ett medlem fra økonomikomite skal delta i denne

prosessen med revisor. Dette ønskes iverksatt så snart som praktisk

mulig.

  1. Unntatt off.

 

Sak nr 2 unntatt off.

 

Vedtak: Tatt til orientering!

 

Sak nr 3 Strategidokument fra Nord Norsk Hestesenter –

til gjennomlesning

– Er dette en veg å gå sammen med dagens informasjon?

 

Vedtak: Tatt til orientering!

 

Sak nr 4 Møkkasaken

Styret ved Johan Robertsen har sammen med administrasjonen arbeidet

mye med denne saken. Det er nå innført en test kontainer som kan ta inn til

30 tonn med møkk. Det er antydet en kostnad på ca 30 000 kr pr lass. TRSO

har også sendt inn en søknad til Avinor som vi avventer et svar på. Styret vil

så snart som det er mulig orientere og overføre saken til anleggskomiteen

for videre oppfølging. Ansvar – Styret ved Johan Robertsen.

 

Vedtak:

Styret innkaller til et møte med anleggskomiteen der alt av arbeid som er

utført så lagt i saken gis i en orientering. Videre er det et ønska at denne

komiteen sammen med økonomikomite skal implementeres i videre arbeid,

både med tanke på framdrift , men og med tanke på budsjettering for 2019

og videre.

 

Sak nr 5 informasjon til medlemmer

Styret har notert seg at det ble gitt en del informasjon fra komiteene til

medlemmene 18. desember 2018 kl 18.00.

 

Vedtak:

Styret vil så snart det lar seg gjøre ut på nyåret kalle inn til et allmøte der

klubbens status vil bli orientert om.

 

Referent : Thorbjørn Nymo

Jeg vil dele: