Referat styremøte 17. mars 2021


Tid: 17. Mars 2021 kl 19.00.

Til stede: Marthe Haukland, Anja Lind, Arild Johnsen, Kristin Kjørsvik, Miriam E Bjørndalen, Hege Brose, Veronica Wiik, Tommy Torvanger, Karin Robertsen (rideskolesjef), Ida Røberg (adm. leder)

 

Til behandling:

Sak 1: Politiattest, Brønnøysundregisteret, taushetsplikt

 •  Politiattest
 • Alle i styret må levere politiattest
 • Brønnøysundregisteret
 • Nytt styre registreres i Brønnøysundregisteret
 • Taushetsplikt
 • Styreleder informerer om at det er ønskelig at alle skriver under taushetspliktskjema
 • Taushetspliktskjema vil hentes fra NRYF`s sider og skrives ut og gis til alle i styret.
 • Fremmes forslag om å bruke sharepoint/annen løsning for enkel deling av dokumenter innad i styret.

Sak 2: Oppfølgning/samarbeid med ansatte

 •  Styreleder har hovedansvar, og gir beskjeder. Nestleder vil være med, blant annet mtp. Turnusoppfølgning.
 • Styreleder skal ha møter med ansatte ang. arbeidet, arbeidshverdagen og rutiner.
 • Forslag fra en ansatt: Når et prosjekt går i gang så får èn person ansvaret for dette prosjektet, og dette formidles tydelig ut, samt eventuelle tidsfrister osv.

Sak 3: Arbeidsfordeling i styret/ komiteer

 • Styret fordelte arbeidsoppgavene ut på de ulike komitelederne og komiteer

Sak 4: Økonomi

 • Kvartalsrapporter vil gjennomgås på styremøter.
 • Møte i forveien med admin. leder og vara

Sak 5: Klubbhåndbok

 • Klubbhåndbok: det har tidligere vært laget/ påbegynt med klubbhåndbok. Den er nesten ferdig, så denne bør revideres og gjøres ferdig.
 • Fremmes ønske om at styret bør prioritere å få dette ferdig, slik at vi har noe konkret/ regler å forholde oss til

Sak 6: Reglementer

 •  Lagets lov: oppdatert versjon ligger ute på nettsiden
 • Ønske om å gå gjennom reglementer. Gamle regler og begreper bør revideres/ oppdateres
 • Til neste styremøte leser alle gjennom klubbhåndboken slik at regler kan gjennomgås

Sak 7: Annet

 • Nettside: leder for ungdomskomite og oppstallørkomite jobber videre med dette
 • Dugnader: dette må tas opp på neste møte
 • Prosjekt anlegg – Grøfting. Her er det mye arbeide som må gjøres. Tas opp på neste styremøte
Jeg vil dele: