Referat årsmøtet 2022


Kafeen på Rideskolen kl.18.00

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
  17 stemmeberettigede
 2. Valg av:
  1. Dirigent: Jan Roger Vollan, valgt
  2. Protokollfører: Kristin Hansen Kjørsvik, valgt
  3. To medlemmer til å underskrive protokollen Monica Utstrand og Gunn Evertsen, valgt
 3. Godkjenne forretningsorden, godkjent uten merknad
 4. Godkjenne innkallingen, godkjent uten merknad
 5. Godkjenne sakslisten, godkjent uten merknad
 6. Behandle idrettslagets årsberetning 2021
  Godkjent uten merknader
 7. Behandle
  1. Idrettslagets regnskap, utsatt til ekstraordinært årsmøte
  2. Kontrollutvalgets beretning, utsatt til ekstraordinært årsmøte
  3. Revisorberetning, utsatt til ekstraordinært årsmøte
 8. Behandle innkomne saker:
  1. Klubbhåndbok (lagt ut på www.trso.no)
   I henhold til anbefaling fra NRYF ber styret om fullmakt til revidering av klubbhåndbok.
   Vedtak: Styret får fullmakt til revidering av klubbhåndboka
  2. Organisasjonskart
   Vedtak: Nytt organisasjonskart vedtas
 9. Fastsette medlemskontingent

Foreslås uendret – kr. 500 for barn, kr. 750 for voksen, kr. 1050 for familie
Vedtak: Medlemskontingent forblir uendret

 1. Vedta idrettslagets budsjett 2022
  Budsjettet gjennomgås – utsettes til ekstraordinært årsmøte
 1. Valg
  1. Styre 2022-2023:
   Leder: Marthe Haukland (1 år), Valgt
   Nestleder Kristin Hansen Kjørsvik (1 år), Valgt
   Styremedlem knyttet til anleggskomiteen: Monica Utstrand (2 år), Valgt
   Styremedlem Oppstallør: Anja Lind (2 år), Valgt
   Varamedlem: Tommy Torvanger (1 år), Valgt
  2. Kontrollkomite 2022-2023:
   Catarina Roos Bilsbak (leder)
   Harald Steen (medlem)
   Ellen Appelbom (medlem)
   Guro Sandsdalen (vara)
   Trond Skogly (vara)
   Valgt
  3. Valgkomite 2022-2023:
   Camilla Nordstrøm (leder)
   Tommy Sivertsen (medlem)
   Tone Wiik (medlem)
   Valgt

 

Kristin Hansen Kjørsvik
Referent

 

 

_________________________                                               ____________________________

Monica Utstrand                                                      Gunn Evertsen

Jeg vil dele: