Referat 03. November 2015


REFERAT STYREMØTE

Tid: Tirsdag 3.11.2015 19.00 – 21.15

Til Stede: Jan Roger, Veronica, Thea, Anne Grete og Vemund

Forfall: Sofie, Trond og Ellen.

SAKSLISTE
Sak: 53/15 Innkommet post

 • Kultur og idrett, kopi fra kommunerevisjonen, sluttregnskap for utebanen.
 • Rytterforbundet, påminnelse om spillemidler for utstyr og krafttak for ridebunn
 • Kine Marie Bersvendsen, spørsmål om muligheten til å ha løse hester i det lille ridehuset. Behandles under eventuelt.
 • Hilde Gundersen, brev om merking av stier som vi benytter i Tromsømarka. Jan Roger Vollan og Cathrine Theodorsen går igjennom de stiene vi benytter mest. Stiene merkes og dette sendes til Tromsø kommune v/ byutvikling.
 • Karl Johan Wallgren, forespørsel om ridning i Tromsømarka, og skilting. Tromsø ryttersportsklubb har satt opp et skilt som ber våre medlemmer om ikke å ri inn på nordsiden av stien. Styreleder undersøker gyldigheten av skiltet, og om det er slik at vi kan ta ned skiltet, eller om vi igjen må informere våre medlemmer om at vi ikke kan ri langs denne stien.
 • Sportskomiteen, Tromsø ryttersporsklubb har fått tildelt hallmesterskapet og kretsmesterskapet i sprang for 2016.
 • Liv Mona Arntzen, innspill om tillitsverv for person som er knyttet til flere klubber i samme idrett. Klubben forholder seg til idrettsloven §2-5 4.
 • Yvonne Pasing, om paddock-bruk når man ikke eier paddocken selv. Henvendelsen besvares gjennom styresak 57/15.
 • Driftstilskudd 2015, Tromsø kommune ved Kultur og idrett har tildelt Tromsø ryttersportsklubb kr. 100 000 i driftstilskudd.
 • Troms Kraft Nett, varsel om vegetasjonsrydding.
 • Anne Lise Karlsen om tildeling av midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sak 54/15 Gjennomgang av regnskapet for september
Regnskapet ble gjennomgått av regnskapsfør og for perioden er det et overskudd tilsvarende kr. 201 000. Til tross for overskudd må en se på muligheter for å øke inntektene for klubben. Dette gjelder både for årets siste mnd. og neste år.

Sak 55/15 Valgkomité
Det nærmer seg årsmøte for 2016 og det er viktig at arbeidet med å finne tillitsvalgte, kommer i gang. Styret inviterer leder for valgkomiteen til møte for å forberede prosessen.

Sak 56/15 Samarbeid med andre lokale rideklubber I regionen er det flere rideklubber.
Det er et ønske fra Tromsø ryttersporsklubbs side å samarbeide med klubbene i nærområdet. Det må derfor iverksettes et arbeid for å se på hvordan vi kan samarbeide med disse klubbene og hva en skal samarbeid om. Tromsø ryttersporsklubb skal iverksette arbeidet med å lage en strategiplan for den sportslige satsningen i klubben. Her vil en viktig del av planen være å beskrive dette arbeidet og hvordan dette skal gjøres.

Sak 57/15 Vedlikehold av annen oppstallørs paddock
Medlemmer i Tromsø ryttersporstklubb som har kjøpt en boks i nystallen, har også blitt tildelt en paddock. I dag er det slik at paddocken lånes til andre oppstallører i nystallen. Dette skaper et problem for klubben, da paddockene ikke vedlikeholdes av oppstsallører som ikke eier denne, og derfor ikke ønsker å dekke denne utgiften i den paddocken som de låner. Oppstallører som ønsker å utbedre paddocken får ikke gjort dette da de ikke eier paddocken.
Vedtak: Oppstallører som sier opp sin stallplass må selge sin paddock videre etter 3 mnd. For de som ikke har hest per dags dato sendes det ut et brev med informasjon om den nye ordningen. Disse vil måtte selg sin paddock videre innen utgangen av februar 2016.

Sak 58/15 Eventuelt
Problemer med søm i stallgangen: I dag opplever man at det etter skoing ligger igjen søm i stallgangen og at søm havner ute på møkkadungen. Dette har medført at hester får søm i hovene og at søm havner i traktordekkene.
Vedtak: Hesteeier har ansvar for at søm og sko havner i restavfallet dersom hovslageren ikke ordner dette. Hesteeier informerer hovslageren om ordningen. Rideskolen går til innkjøp av magnet for oppsamling av søm på vidvanke. Veronica utarbeider rutiner og informasjon om dette som kan gis til de som skor.
Løse hester i ridehuset Kine Marie Bersvendsen stiller spørsmål om muligheten til å ha løse hester for avmosjonering i det lille ridehuset.
Vedtak: Det åpnes ikke for løse hester i det lille ridehuset. Daglig leder lager svar.

Tromsø Ryttersportsklubb
Anne Grete J. Hansen referent (sign)

 

Jeg vil dele: