Protokoll styremøte Tromsø Ryttersportsklubb 29.10.19


Tid/Sted: Tirsdag 29. oktober 2019 kl, 20.00 i Kløvervegen 12

Til stede: Trond Skogly, Catharina Roos Bilsbak, Arne Munkvold, Marthe Haukland, Kristin Hansen Kjørsvik, Ida Korsberg (forfall: Stina Jansen, Ellen Appelbom)

Til behandling:

Sak 1 Gjennomgang økonomisk status ved administrativ leder Ida Rødberg

Rødberg redegjorde for klubbens økonomiske stilling. Likviditetssituasjon er vesentlig forbedret fra i sommer. Klubben har fremdeles for mye utestående. Oppfølgning av utestående vil bli prioritert fremover. Det vil også bli arbeidet med å få på plass nye rutiner som reduserer problemer for fremtiden. Det er igangsatt en prosess med sikte på effektivisering av regnskaps-/økonomifunksjon.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 2 Nye oppstallørkontrakter

Det er utarbeidet forslag til nye oppstallørkontrakter som skal erstatte tidligere avtaler. Reviderte kontraktsmal er utarbeidet etter dialog med oppstallørkomiteen og er benyttet for nye oppstallører som er kommet inn etter sommeren. Kontraktene er i det alt vesentlig videreføring av tidligere avtaler, men med noen endringer;

– Oppsigelsestiden justeres fra tre til to måneder

– Alle som har hest/ponni oppstallet på klubbens anlegg plikter å representere klubben på stevner/arrangementer

– Tilpasning til justering av pris/prismodell innført fra 1.10.2019

Styret finner grunn til å minne om gjeldende paddockreglement som videreføres med de nye avtaler, og som blant annet inneholder bestemmelser om hvordan priser ved salg av paddocker skal beregnes (taksering via klubben).

Vedtak: Det inngås ny avtale med samtlige oppstallører med planlagt ikrafttreden 1.12.2019

Sak 3 Komiteer – oppdatering medlemmer

Det har over tid vært en del endringer i komiteene. Noen av komiteene har også anmodet om opptak av nye medlemmer. Status komiteer;

               i) Oppstallørkomite

                              Ida Korsberg (leder)

                              Elisabeth Møller

                              Cathrine Theodorsen

                              Elena Evensen (ny)

                              Silje Bendiksen (ny)

               ii) Sportskomite

                              Marhe Haukland (leder)

                              Veronica Wiik

                              Kirsten Buck Rustad

               iii) Rideskolekomite

                              Kristin Hansen Kjørsvik (leder)

                              Katrine Jaklin

                              Heidi Harjo

               iv) Ungdomskomite

                              Stina Jansen (leder)

                              Åpen for alle barn og unge som ønsker å delta

               v) Anleggskomite

                              Arne Munkvold (leder)

Anleggskomiteen er etter innspill fra komiteen avviklet i sin nåværende form og vil fremover være organisert på prosjekt-/oppgavebasis organisert av leder.

Vedtak: Ny komitesammensetning vedtatt

4. Status prosjekter

               i) Utebaneprosjektet

Planlagte arbeider før vinteren er sluttført. Masser tilkjørt og lagt ut. Supplering av masser etter at toppdekket har satt seg må påregnes. Finavretning/arrondering rundt banen gjenstår og gjennomføres på vårdugnad. Påløpte kostnader til eksterne utgjør p.t. 232.000,-. Noe ytterligere kostnader må påregnes, men samlede kostnader forventes i det alt vesentlige dekket av mottatt tilskudd på 250.000,- fra Tromsø kommune. Gjennomføring av prosjektet uten høyere eksterne utlegg er muliggjort av stor dugnadsinnsats fra anleggskomiteen og andre bidragsytere.

Utebanen vil være klar til bruk til utestevnesesongen våren 2020.

               ii) Gjestestall/møkkabinger

Oppstart arbeid gjestestall besluttet. Grunnarbeider planlagt avsluttet ila uke 46 og lukket bygg uke 51. Innvendige arbeider første kvartal 2020. Gjestestallen finansieres gjennom tilskudd fra SNN samfunnsløftet med NOK 500.000,- og det overskytende med låneopptak i KLP sikret med kommunal garanti. Prosjektet er forutsatt gjennomført med betydelig egeninnssats og eksterne kostnader i hht sist oppdatert budsjett på i størrelsesorden NOK 750.000,-. Etableringen av nye fasiliteter for tømming av møkk vil medføre store kostnadsbesparelser for klubben. Det skal også etableres binger eller tilsvarende for gammelstallen i 2020.

               iii) Utskiftningridebunn store ridehus

Utskiftning skal gjennomføres våren/sommeren 2020. Av hensyn til finansiering og kapasitet vil ikke utskiftning kunne skje før etter at gjestestallen er ferdigstilt.

Sak 5 Status idrettsfag

Styret har konstruktiv dialog med Tromsdalen vgs og regner med å finne en løsning som gjør at det kan gis et tilbud til på Idrettsfag VG1 fra høsten. Ordningen forutsetter at den enkelte elev søker og kommer inn på idrettsfag. Nærmere informasjon vil bli lagt ut straks ytterligere avklaringer foreligger.

Sak 6 Sponsorarbeid

Det tas sikte på så raskt som mulig å komme i gang med organisert sponsorarbeid hvor så mange som mulig av klubbens medlemmer involveres. Det vil bli utarbeidet produktpakker til bruk i dette arbeid.

Sak 7 – eventuelt

               i) Branntilsyn

Klubben har et pålegg fra Tromsø kommune v/brann og redning om dokumentasjon av kunnskap til klubbens bygningsmasse. Klubben er i dialog med brann og redning om hva som er det nærmere innhold i pålegget. Det arbeides med å få lukket pålegget.

               ii) Eksterne trenere

Klubben har mange eksterne trenere som tilbyr undervisning til klubbens medlemmer. Dette er et viktig supplement til klubbens organiserte aktiviteter. Samtidig er det viktig for klubben å ha oversikt over slik aktivitet, slik at klubben har oversikt og kontroll over helheten i det tilbud klubbens medlemmer har. Alle som tilbyr undervisning skal derfor ha skriftlig avtale/forutgående avklaring med klubben.

               iii)Fasiliteter gammelstall

Det er tatt opp utfordringer knyttet til fasilitetene i gammelstall til bla oppbevaring utstyr, dekkentørk, fuktproblematikk mv. Styret vil ila første halvår 2020 foreta en nærmere gjennomgang av oppgraderingsbehov og økonomiske rammer som foreligger.

               iv) Årlig Juleshow

Dato for årets juleshow er 1. desember 2019. Dette er et stort og viktig arrangement for klubben både som rekrutteringsarena og for å vise mangfoldet i våre aktiviteter. I tillegg gir arrangementet kjærkommede inntekter. Arrangementet er arbeidskrevende både i planleggings- og gjennomføringsfasen og det er viktig at alle deler av klubben bidrar.  Styret oppfordrer så mange som mulig til å bidra.

Ytterligere forelå ikke til behandling.

____________________________                                        ____________________________

Trond Skogly                                                                  Kristin Hansen Kjørsvik

____________________________                                        ____________________________

Catharina Roos Bilsbak                                                 Marthe Haukland

_____________________________                                     _____________________________

Arne Munkvold                                                               Ida Korsberg

Jeg vil dele: