Protokoll styremøte 2. september 2019


Dato: 2 september 2019 kl 20.00

Sted: Kløvervegen 12

Til stede: Trond Skogly. Catharina Roos Bilsbak, Marthe Haukland, Stina Janssen, Ida Korsberg, Arne Munkvold, Kristin Kjørsvik Hansen, Ida Røberg (administrasjon)

Sak 1 – Oppdatering ekstern finansiering prosjekter

Klubben er tildelt ytterligere NOK 250.000 fra Sparebank1 Nord-Norge til bygging av ny gjestestall, slik at samlet tilskudd fra SNN til dette prosjekt er NOK 500.000,-.

Det forventes avklaring på øvrige søknader ila september 2019. Ut fra tilsagn og signaler vurderes det som realistisk å gjennomføre utskiftning av bunn på utendørs ridebane, samt etablering av gjestestall inkludert fasiliteter for håndtering av møkk ila 2019. Utskiftning av ridebunn store ridehus vil trolig måtte forskyves til første halvår 2020. De ulike prosjekter har ulike finansieringskilder som begrenser styrets handlingsrom og som gjør at vi må prioritere de tiltak som har finansiering.

Arbeidet med kostnadsoptimalisering av prosjektene intensiveres i samarbeid med anleggskomiteen.

Sak 2 – Prising av stalleie inkludert tilleggstjenester/grovfor

Styret har over tid jobbet med tiltak for å bedre den underliggende drift, og har lyktes med å redusere kostnadsnivået/øke inntekter. Opparbeidet underskudd er i perioden fra mars 2019 frem til 30. juni 2019 redusert fra ca NOK 700.000 til ca NOK 150.000,-. Klubbens likviditet er fortsatt anstrengt.

Et viktig tiltak for å redusere kostnader er å etablere ordninger som reduserer den administrative belastning. Dagens ordning med ulike priser for stalleie, manuell registrering av forforbruk, frivillig utslippsordning påfører klubben store merkostnader. I tillegg blir klubbens inntekter mindre forutsigbare hvor inntekter vil kunne variere uten at klubben har mulighet til å tilpasse kostnader i samsvar med svingninger i inntektene. Dette gjør det nødvendig å foreta en omlegging av prisstrukturen. Omleggingen sammen med øvrige tiltak som er iverksatt for å bedre klubbens økonomi gjør det mulig med en viss korreksjon av totalkostnaden for stalleie med tilleggstjenester.

Etter gjennomgang av tallmateriale besluttet styre følgende med virkning fra 1. oktober.

Stalleie inkl. grovfor, flis, utslipp og lunsjforing settes til NOK 5.400 for ponni og 6.300 for hest per mnd fordelt som følger:

               Stalleie                                              NOK 2.900,-

               Utslipp/foring                                 NOK 200,-

               Flis                                                     NOK 525,-

               Grovfor                                             NOK 2.675,-/1.775,-

Prisene baserer seg på klubbens innkjøpspriser for grovfor og flis for 2019/2020.

Sak 3 – søknad om støtte til deltagelse nasjonalt mesterskap/Oslo Horse Show 2019

Styret har mottatt søknad om støtte til Maja Fjellheim Wiik i forbindelse med deltagelse NM Sprang ponni innendørs og Kingsland Oslo Horse Show 2019 som Maja har kvalifisert seg til gjennom sterke prestasjoner i KOHS-cup.

Klubben har etablert praksis for å støtte utøvere ved deltagelse i nasjonale mesterskap, jf bla sak 35/17. Utøvere som presterer på nasjonalt nivå er viktig både for rekruttering og klubbens anseelse i ryttermiljøet og hos nåværende og potensielle samarbeidspartnere. Deltagelse på nasjonale mesterskap innebærer omfattende reiseaktivitet og betydelige kostnader ved oppstalling mv. Det er derfor ikke til å komme utenom at hovedtyngden av den økonomiske byrden uansett støtte fra klubben faller på utøveren. Styret mener uansett det er riktig å videreføre den etablerte praksis og tildeler Maja støtte på NOK 5.000,-.

I tillegg skal styret i samarbeid med sportskomiteen fremover aktivt jobbe for å fremme klubbens ryttere på nasjonalt nivå sitt kandidatur ved tildeling av ulike stipend fra Troms Fylkeskommune og andre tilsvarende ordninger.

Vedtak:

Maja Fjellheim Wiik tildeles støtte på NOK 5.000,-.

Ytterligere forelå ikke til behandling.

Tromsø, 6. september 2019

____________________________                                       ___________________________

Trond Skogly                                                                Catharina Roos Bilsbak

____________________________                                        ___________________________

Marthe Haukland                                                          Stina Janssen

___________________________                                           __________________________

Ida Korsberg                                                                   Kristin Hansen Kjørsvik

___________________________

Arne Munkvold

Jeg vil dele: