Protokoll fra møte i interimsstyre for Tromsø Ryttersportsklubb (TRSO) 20. august 2018


Protokoll fra møte i interimsstyre for Tromsø Ryttersportsklubb (TRSO)
Møtenr.2, 2018

Alfheim, 20.august 2018 kl.16:00-17:30
Tilstede: Thorbjørn Nymo, Johan Robertsen, Johanne Størkersen, Sylvi Ofstad (ref)

Saker:

6-2018)                Økonomirapport TRSO

Styret gjennomgikk rapport med økonomisk gjennomgang av virksomheten til TRSO, utarbeidet av regnskapsfirmaet TRSO benytter.

Vedtak: Styret ber om mer inngående økonomirapport på utvalgte områder. Saken behandles på neste møte.

7-2018)                Drift av TRSO og sporten

Det er behov for ei tydelig organisering av TRSOs virksomhet med komiteer.

Vedtak:
Styret lyser ut «stillinger» som komiteledere i hht den vedtatte organisasjonsplanen.
Styret og repr fra de ansatte tilsetter komiteledere og oppnevner resterende komitemedlemmer, og gir mandat til disse.

8-2018)                «Møkka-saken»

TRSO har mottatt et pålegg fra kommunen om å håndtere deponering av lagret møkk som befinner seg på gården i hht til de krav for slik deponering.

Vedtak: Styret tar pålegget fra kommunen til etterretning og ber daglig leder iverksette bortkjøring og riktig håndtering av møkken. Johan Robertsen i styret bidrar i dette arbeidet.

9-2018)                Henvendelse fra medlem ang å bruke eget for til sin hest

Styret har mottatt søknad fra ett medlem om å få benytte eget valgt for til sin hest. Styret anser at dette er en sak som daglig leder skal håndtere.

Vedtak: Styret sender saken til daglig leder da dette tilhører ansvaret for drift.

10)         Kassakreditt

TRSO er avhengig av den avtalte kassakreditten vi har med bankforbindelsen.

Vedtak: Styret ber daglig leder sørge for at avtalen med banken ang kassakreditten blir forlenget.


Neste styremøte: tlf-møte 10.9, ordinært møte 2.okt kl.16:00

Thorbjørn Nymo              Johanne Størkersen                       Johan Robertsen
Sylvi Ofstad, referent

Jeg vil dele: