Møte i oppstallørkomiteen 22.10.23


SAKSLISTE:

Sak 1: Temakvelder

1. Smittevern med Marianne Kilvær – handlingsplan – medio november
2. Foring av hest (med veterinær og foringsekspert)

Sak 2: Årshjul

 • Tidfeste dugnader, en vår-dugnad og en høst-dugnad:
  • Vårdugnad: første halvdel av mai (planlegges sist i april)
  • Høst-dugnad: innen utgangen av september (planlegges etter skolestart)
 • Oppstallørmøter:
  • september/oktober (først en time for nye oppstallører)
  • januar/februar
  • april/mai
 • Lage et forslag til hva som gir dugnadstimer, og antall timer det gir
 • Tidfeste møter i oppstallørkomiteen:
  • Et møte hver måned, september til og med juni (ingen møter juli og august)

Sak 3: Innkommet sak fra oppstallør
Vi har fått meldt inn en sak fra en oppstallør, som ønsker at vi ser på et problem som hun opplever i
sin hverdag i stallen. I oppstallørkomiteen har vi ikke anledning til å lage regler eller gi konsekvenser
til noen. Vi kan komme med oppfordringer eller påminnelser om eksisterende regelverk. Dersom vi
opplever at det ikke er tilstrekkelig, så må vi fremme saken for styret. Det har denne oppstalløren
allerede gjort, gjennom daglig leder, så vårt tilsvar til oppstalløren er å etterspørre informasjon hos
daglig leder.

Sak 4: Eventuelt
Vi har diskutert noen saker som vi melder til neste styremøte:
3. Bokser i gammelstallen – bygges de om etter en konkret plan, eller velger de som bygger?
4. Tomme bokser bruker til lagring av noen, burde de stenges for lagring og bør det opprettes
en praksis for bruken av tomme bokser?
5. Har vi råd til at det fjernes bokser? Vi mister nesten 40 000 kr per år i boksleie, per boks

Neste møte: søndag 19. november klokken 19.00

Jeg vil dele: