Møte i oppstallørkomiteen 19.11.23


SAKSLISTE:

Sak 1: Oppbevaring på låven og på platå i nystallen
Siden det kun er Anja, Kristin og Yvonne som har anledning til å møte i dag, så omgjør vi møtet til en «dugnad» og konsentrerer oss i all hovedsak om høyloftet i gammelstallen.

Fra møtereferat 08.10.23:

«Oppstallørene i gammelstallen har mulighet til å oppbevare litt utstyr på låven. For et år siden ble dette satt i system, og et areal ble tildelt hver boks. Innenfor dette arealet kan man ha den oppbevaringen man ønsker, enten det er i form av skap, putekasser, kraftfor-dunker, el. Det eneste kriteriet er at kraftfor, hestegodt, frukt og lignende skal oppbevares slik at det er utilgjengelig for mus/skadedyr. Per nå ser vi at arealet utnyttes på ulik måte, i noen «båser» står skapene samlet på midten, rygg mot rygg, i andre «båser» står skapene med ryggen mot neste «bås» med fellesarealet i midten av hver «bås». Nye lys er under montering, og vi ser at slik lysene plasseres nå så vil den siste plasseringen av skap gi mye bedre lys. Vi er også enige om at det ser mer ryddig ut, og ønsker å oppfordre alle oppstallørene til å plassere skapene sine slik. De fleste har allerede snudd skapene sine, og vi håper resterende kan gjøre det samme innen rimelig tid.»

I dag ser vi at de fleste har flyttet på skapene sine, og vi kontakter de få som ikke har gjort det, og spør pent om de kan rotere. Videre har vi forsøkt å dele hvert område i 4 like store deler, og ser at det vil gi en lite hensiktsmessig fordeling. Alle har da plass til et skap på størrelse med et Jula-skap og nesten plass til en putekasse. Vi foreslår derfor at arealet fordeles slik at den som har plass innerst, får litt mer plass og dermed har plass til både et Jula-skap og en putekasse. Den som står ytterst får litt mindre areal, men får tilbud om plass til en putekasse (eller tilsvarende) bakerst på låven. Den som står ytterst, får totalt sett litt mer areal på denne måten, men vi tenker at det kanskje gjør opp for at arealet er fordelt på to plasser. Vi har brukt sølvgrå tape til å merke opp plass til hver enkelt. Dersom det er usikkerhet rundt merkingen vi har gjort, er det enklest å kontakte oss direkte for spørsmål.
Vi håper at alle kan rydde litt i sine saker, og kaste søppel. Vi har forsøkt å samle ting som vi tror er fraflyttet, og har plassert det i midten, innerst på låven. Det som fortsatt ligger der ved årsskiftet, vil bli fjernet ved første anledning. Det står noen stevneskap litt rundt omkring tilknyttet gammelstallen, disse oppbevares fortrinnsvis i egen henger, eventuelt kan de oppbevares på låven. Vi lager en oversikt over hvem som har hvilken plass, som vi laminerer og henger opp på låven. Vi oppfordrer alle til å merke enhetene sine raskest mulig, for å gjøre jobben enklere.

Vi ber om at alle snur skapet sitt, rydder søppel/fraflyttet utstyr, merker skap/putekasser etc. og flytter stevneskap innen årsskiftet.

Vi gikk en rask tur i nystallen og så på platået. Der er det fortsatt en del rot, og vi anmoder alle om å samle sine ting i skap eller putekasser, det ser mer ryddig ut. Det er ikke anledning for å oppbevare noe oppå skap, dette fordi det utgjør en sikkerhetsmessig risiko dersom det ramler ned når det er hest i ridehallen. Det skaper også unødvendig støy når det evt. skal tas ned fra skapet.
Innerst på platået, under skråtaket på laveste punkt, der ønsker vi at det settes stevneskap. Stevneskapene oppbevares fortrinnsvis i egen henger, de som ikke har henger kan sette skapet sitt her. De må stables tett sammen, for å ta minst mulig plass. Er du usikker på hvordan oppbevaring på platået er organisert, så henviser vi til vårt referat fra 08.10.23. Du kan selvfølgelig også kontakte oss, personlig eller på e-post (oppstallor@trso.no).

Sak 2: Nummerering av tørkeplasser og skap
Oppstallørkomiteen har fått jobben med å merke skap og tørkeplasser (se vårt referat fra 08.10.23). Vi avventer inntil alle som står på stallen per nå har fått tildelt skap hos administrasjonen, og har fått signaler om at dette enda ikke er i orden. Vi forventer å kunne merke ved årsskiftet.

Sak 3: Innkommet sak fra oppstallør
Vi har ikke fått noen henvendelser i forkant av møtet.

Sak 4: Eventuelt
Ingen eventuelt-saker.

Neste møte: søndag 7. januar klokken 19.00

Jeg vil dele: