Klubbhåndbok for TRSO


 

KLUBBHÅNDBOK

FOR

TROMSØ RYTTERSPORTSKLUBB

Januar 2022

Klubbinformasjon

Klubbnavn:  Tromsø Ryttersportsklubb
Stiftet: 1980
Idrett(er):  Hestesport
E‑postadresse:   post@trso.no
Internettadresse: www.trso.no
Organisasjonsnummer: NO971 578 289
Bankkontonummer: 1503 54 38693
VIPPS:  15338
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet: NRYF

 

Kontaktinformasjon administrasjon: post@trso.no  Tlf: 9101184
Kontaktinformasjon rideskole: rideskolen@trso.no
Stalltelefon (07.30-14.30): Tlf: 48097748
Oppstallørkomite: oppstallorkomite@trso.no
Styret: styret@trso.no

 

Innledning

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for Tromsø ryttersportsklubb sin drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og håndboka vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka skal kvalitetssikre at det blir enkelt å vite hva man skal forholde seg til som medlem, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Den skal også sikre at de som har verv i klubben vår vet hva vervene innebærer og hva som kreves av den som har vervet.

 

I klubbhåndboka finner du blant annet en oversikt over klubbens visjon, verdisett og intensjoner klubben skal drives etter, målsettinger, organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er derfor en viktig del av Tromsø ryttersportsklubbs kultur og miljø. Klubbhåndboka er til bruk for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

 

Utarbeidelse av klubbhåndboken tar tid og krever bred involvering av klubbens medlemmer. Den skal bygge på opparbeidede erfaringer som er tilpasset Tromsø ryttersportsklubb. Den godkjennes av årsmøtet og vil revideres en gang i året, eller ved behov.  Reglementene og evt. løpende justeringer innenfor klubbdriften innenfor styrets handlingsrom vil kunne vedtas/endres av styret.   Håndboka ligger på vår hjemmeside.

 

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting

 

Tromsø ryttersportsklubb er medlem av Norges idrettsforbund og Norges Rytterforbund, vi er derfor underordnet de lover og regler som er gitt av disse forbund, samt FEI`s code of conduct. Som arbeidsgiver er vi underlagt de lover som gjelder i arbeidslivet. Klubbens drift innebærer også at vi må forholde oss til mattilsynet og Bransjestandard hest. Som bedrift er vi pliktig å følge lover og regler for revisjon og skatt. Klubbens lover og regler er derfor utarbeidet i tråd med overfor nevnte lover og regler.

 

Klubbens historie

Tromsø Rideskole ble startet av Elsa og Bjørn Bjerke (bildet til høyre) i 1971, og eies nå av Tromsø Ryttersportsklubb.

Tromsø Ryttersportsklubb ble stiftet i 1980, og holder til på ærverdige Sandnes Gård. Tromsø ryttersportsklubb er den største klubben i Nord-Norge, med gode fasiliteter for trening og sport.  I tillegg drifter klubben en av Norges største rideskoler.

 

Klubben satser på hestesport med hovedvekt på dressur- og sprangridning, men rommer og et bredt miljø med hest som turkamerat og hest som livsstil.  Vår rideskole er en særs viktig arena for opplæring, rekruttering og gir mulighet for å ta del i hestelivet uten å eie egen hest.  Vi har som hensikt å opprettholde det høye aktivitetsnivået, og ønsker å fortsette å vokse i antall medlemmer gjennom videreutvikling av klubbens aktivitetsnivå og tilbud.

 

I dag har klubben ca 350 medlemmer.  Vi har ca 72 hester oppstallet, hvorav 14 av disse disponeres av rideskolen. I rideskolen kan du ri fra du er 4 år og oppover. Vi etterstreber å gi et tilbud som gjør at alle, uansett funksjons- eller aktivitetsnivå, kan få gleden av å drive med hest.  Vi har som visjon at hest og ridning skal være for alle. I tråd med vår visjon skal også klubben etterstrebe og øke kompetansen på alle områder, for å fortsette den brede utviklingen.

 

Vi har et flott anlegg hvor vi ofte er stolte arrangører av kurs og konkurranser. Klubben disponerer 2 innendørs ridehus og en stor utendørs ridebane. Vi etterstreber å tilby en bredde i aktivitetene, og vi ønsker at kvaliteten på disse skal være god. Vi er også en klubb som er opptatt av hestevelferd.

 

 

Verdier

Tromsø Ryttersportklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett: ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende.  Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Tromsø Ryttersportklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår:

Respekt: innebærer raushet, takhøyde, mangfold, likeverd og toleranse. Dette betyr at du respekterer andres meninger, og behandler alle likt, uansett nivå, alder og kjønn.

Omsorg: innebærer hestevelferd, omsorg for mennesker og dyr. Dette betyr at du hjelper og støtter andre, at du tar godt vare på hesten du har ansvar for.

Samhold: innebærer vennskap, lagånd, gjøre hverandre gode og inkludere alle. Dette innebærer at du gjør ditt beste for å styrke samarbeidet på rideskolen. Du hilser på alle, og hjelper til om noen trenger det. Du fremsnakker de andre medlemmene.

Verdiene skal hjelpe oss til:

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

Visjon og virksomhet

Tromsø ryttersportsklubbs visjon er «hest og ridning for alle», denne visjonen danner også grunnlag for klubbens virksomhetside. Klubben tilbyr et miljø som er åpent for alle som ønsker å lære om hest, fra rideopplæring til aktivt satsende rytter, skal få et godt tilbud hos oss.

Hovedmål

Tromsø Ryttersportsklubb har som målsetning å være en satsingsklubb for hestesport i Nord-Norge.  Vi skal ha et anlegg, et sportslig tilbud og en rideskole som tiltrekker seg og utvikler ryttere innenfor både sprangridning og dressurridning.

Strategier:

 • treningstilbudet og fasilitetene skal legge til rette for at ryttere kan hevde seg godt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå
 • rideskolen skal drives på en slik måte at den tiltrekker seg elever og bidrar til rekruttering til ridesporten og til klubben. Dette gjør vi gjennom å videreutvikle klubbens tilbud til barn og unge på alle nivå. Rideskolen skal ha jevnlig vedlikehold av et hensiktsmessig heste- og ponnimateriell samt en god kvalitet på instruktørsiden
 • Vi skal arrangere stevner og treninger
 • Vi skal iverksette tiltak og aktiviteter med sikte på å opprettholde et godt sosialt miljø i klubben
 • Vi skal ivareta et høyt sikkerhetsnivå blant klubbens medlemmer

Organisasjon

Årsmøtet behandler organisasjonsplanen for klubbens virksomhet, og sist vedtatte organisasjonskart vises innfelt nedenfor.  Oppgaver og ansvar defineres nærmere i de ansattes arbeidskontrakter og i komiteenes mandater.

Organisasjonsplan

 

Årsmøtet

Tromsø Ryttersportsklubb er en ideell organisasjon eid av klubbens medlemmer. Det vil si at den ikke har noen private eierinteresser, men at det er klubben som eier og driver anlegget. Alle midler som tilføres klubben kommer direkte eller indirekte alle medlemmene og hestene vi eier/disponerer, til gode. Klubben er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Troms idrettskrets.  Øverste organ i Tromsø Ryttersportsklubb er årsmøtet, mellom årsmøtene er styret øverste organ.

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 7 styremedlemmer og 1 vara.  Enkelte saker kan ikke styrebehandles, disse må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som kommer frem av «Årsmøtets oppgaver», og disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • iverksette årsmøtets- og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd
 • sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • representere klubben utad

Andre viktige oppgaver:

 • planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • arbeidsgiveransvar for ansatte
 • legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • oppdatere klubbhåndboka kontinuerlig

Styrets arbeid

Styret har møte ca 1 gang per måned. Det føres referat fra møtene som godkjennes og legges ut på klubbens hjemmeside. Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved flertall i styret. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak.  Styret arbeider konsensusorientert, saker skal i hovedsak være forberedt og satt opp på agenda i forkant.

 

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Styret har fordelt oppgaver mellom styremedlemmene, arbeidsområdene knytter seg til private oppstallører, sport, anlegg, ungdom, rideskole og arbeidsgiveransvar/økonomi.

Ansatte

Klubben har følgende ansatte:

 • Administrativ leder/Daglig leder
 • Rideskoleansvarlig
 • Stallmester
 • Lærling i hestefaget
 • Stallmedarbeidere
 • Driftstekniker
 • Ridelærer/instruktører
 • Assistenter

Utvalg/komiteer

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av lagets lov. For kontakt med komiteene og oversikt over medlemmer – se klubbens hjemmeside.  Ønsker du å bidra i en komite så er det bare å ta kontakt med angjeldende komite for mer informasjon om dette.  Klubben har oppnevnt følgende komiteer:

Oppstallørkomite

Komiteen skal være rådgivende organ for klubbens administrasjon i forhold som omhandler klubbens anlegg. Komiteens formål er:

 

Oppstallørkomitéen skal fungere som et uhildet bindeledd mellom daglig leder, styret og oppstallørene. Oppstallørkomiteen skal være et nøytralt organ som skal representere oppstallørenes interesser på stallen og fremme en god toveis kommunikasjon mellom oppstallørene og Tromsø ryttersportsklubb ved daglig leder og/eller styret av klubben. Det skal være lav terskel for å kunne komme med innspill til oppstallørkomiteen på smått og stort ved vår stall.  Hensikten er at man samler opp og forbereder saker som kan tas videre til daglig leder og styret. Oppstallørkomiteen skal tas med i prosesser som vedrører oppstallørenes interesser knyttet til tjenester, forpliktelser, tilbud og bidrag.

Vårt virkeområde er det som berører kunde- og brukerforholdet mellom oppstallør og klubben, først og fremst de tjenester som oppstallører kjøper av klubben og forhold som har med disse å gjøre.  Oppstallørkomiteen kan også ta opp/videreformidle saker som vedrører:
– hestenes velferd
– stallmiljø, sosialt og fysisk
– behov/ønsker/forslag om forbedringer knyttet til stallens fasiliteter og tilbud

Oppstallørmøter kan avholdes på initativ både fra daglig leder og oppstallørkomiteen. Vi ønsker å skape en sosial, hyggelig arena der ulike ting kan tas opp på uformell måte. På dette viset kan vi også bidra til å avlaste arbeidsbyrden til daglig leder. Konkrete forslag fra slike oppstallørmøter kan fremmes styret eller daglig leder.

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Anleggskomite

Komiteen skal være rådgivende organ for klubbens administrasjon i forhold som omhandler klubbens anlegg. Komiteens formål er:

 • evaluere og kartlegge klubbens anleggsfasiliteter og behov for oppgradering/vedlikehold og utvikling av klubbens anlegg og anbefale prioriteringen av disse
 • bistå administrasjonen i forbindelse med spørsmål som ikke er direkte driftsrelatert, herunder avklaringer av hvilke oppgaver som kan løses dugnadsbasert og hvilke oppgaver som må løses gjennom kjøp av eksterne tjenester
 • være en positiv pådriver for klubben og dens utvikling

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Rideskolekomite

Komiteen skal være rådgivende organ for klubbens administrasjon i forhold som omhandler rideskoleaktiviteten. Komiteens formål er:

 • bidra til kommunikasjon mellom rideskolen og andre avdelinger i klubben
 • bistå administrasjon i forbindelse med organisering og gjennomføring av aktiviteter i rideskolen som går utover den ordinære rideskoledrift (knøttedager, åpen dag, juleshow, mm)
 • arbeide for at alle skal føle tilhørighet til klubben og et ønske om å bidra til videreutvikling av klubben
 • være en positiv pådriver for klubben og dens utvikling

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Ungdomskomite

Komiteen skal være rådgivende organ for klubbens administrasjon i forhold som omhandler klubbens ungdomsarbeid. Komiteens formål er:

 • bidra til å ivareta de yngre sine interesser i klubben
 • arrangere møter og aktiviteter for klubbens yngre medlemmer
 • arbeide for at alle skal føle tilhørighet til klubben og et ønske om å bidra til videreutvikling av klubben
 • være en positiv pådriver for klubben og dens utvikling

Komiteen er underlagt klubbens til enhver tids sittende styre, og rapporterer til klubbens administrasjon og til klubbens styre i de saker hvor det er hensiktsmessig.

Sportskomite

Sportskomiteen skal bidra til å løfte det sportslige arbeidet i klubben, gjennom å identifisere virkemidler for satsing og rekruttere flere til å bidra.  Sportskomiteen skal fremme den aktive sportslige aktiviteten gjennom et godt treningstilbud i begge grener.  Sportskomiteen har følgende fokusområder:

 • trenertilbud
 • terminliste
 • strategi for sportslig utvikling/Sportsplan i samsvar med revisjon av klubbhåndbok
 • budsjett og rammer for arbeidet
 • team/arbeidsutvalg for begge grener
 • stevnehåndbok
 • arrangementskomite for sportslige aktiviteter
 • utarbeide stevneplaner til rytterkrets og NRYF.

Sportskomiteen er kontaktledd og koordinerer mot sportslige aktiviteter i regi av rytterkrets og NRYF sentralt.

Lagets lov

Finnes på klubbens hjemmeside (www.trso.no) og som vedlegg til klubbhåndboka.

Medlemskap

Tromsø ryttersportsklubb har i dag ca. 350 medlemmer. Disse fordelt på begge kjønn og alle aldersgrupper. For å benytte anlegget hos oss, uansett om det er som elev, oppstallør, hestepasser, forrytter eller lignende, må du være medlem hos oss.

For å bli medlem hos oss, må du lage deg en bruker enten via «Min idrett» (www.minidrett.nif.no) eller annet medlemssystem som tilbys av integrasjonspartner med avtale med NIF. Du må registrere navn, fødselsdato, adresse, e‑postadresse og telefonnummer. Dersom du er under 15 år, må du oppgi navn og kontaktinformasjon til foresatte. Alle medlemmer har en personlig «Min side» på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte økonomiske forpliktelser til idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, manglende betalt medlemskontingent eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år kan strykes, og medlemskap kan ikke gjenopptas før den utestående kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter to års forfalt kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må idrettslaget ta kontakt med idrettskretsen. Beslutning om eksklusjon ilegges av NIFs domsutvalg.

Medlemskontingent

Alle brukere av Tromsø Ryttersport sitt anlegg må være medlemmer i klubben. Medlemskontigent blir vedtatt på årsmøtet og er i år 2021:

Barn: 500,-
Voksen: 750,-
Familie: 1050,-
Betaling av medlemsavgiften, innmelding og utmelding gjøres via «Min Idrett» (www.minidrett.nif.no)

Treningsavgifter

Priser for privattimer, kubbtreninger med mer, finnes på klubbens hjemmeside.

Tromsø Ryttersportsklubb’s aktivitetstilbud

Tromsø Ryttersportsklubb har et stort aktivitetstilbud til sine medlemmer, under kan du lese kort om våre ulike tilbud.

Rideskolen

 • Ponnikurs 4 dager i uken, mandag- torsdag. 45 minutter per timer. Fra 4 år og oppover. Vektgrense 50 kg. Et tilbud på nivå fra nybegynner til viderekommende.
 • Ukentlig sprangkurs, med krav om at eleven går på ordinært ridekurs i tillegg og holder et visst nivå.
 • Ukentlige knøttekurs for de minste barna. Her brukes god tid i stall og litt tid til å ri.
 • Hestekurs 4 dager i uken, mandag- torsdag. 45 minutter per time. Fra 10 år og oppover. Vektgrense 80 kg. Et tilbud på nivå fra nybegynnere til viderekommende.
 • Sprangkurs (60 min) med krav om forkunnskap.
 • Voksenkurs fredager, lett øvet og øvet, med ønske om å tilby nybegynnerkurs fra år 2022.
 • Lørdagsridning fra år 2022: «drop-inn-timer» med runderidning i grupper. Påmelding og betaling i forkant.
 • Rideleir i romjul, vinterferie og 4 uker på sommeren (de to første ukene etter skoleslutt og de to siste før skolestart). Beregnet på barn i skolealder.
 • Intensivkurs i romjul, vinterferie, stille uke, og noen uker på sommeren. Beregnet på ungdom og voksne.
 • Helgekurs med interne og eksterne trenere i sprang og dressurm.
 • Privattimer, gruppetimer og timer med horsemanship avtales direkte med rideskoleansvarlig.
 • Rekrutteringsdager der man på rideskolehest/ ponni kan øve på å ri konkurranser helt uformelt.
 • Åpen dag, et tilbud for å komme på anlegget å se, ri runderidning og kose med hestene
 • Grønt kort, et tilbud som gis en til to ganger pr. år. Dette er et kurs som gir tilgang til stevnedeltagelse. Sikkerhets og reglementskurs.

Aktivitetsplan/terminliste
Terminliste finnes på klubbens hjemmeside og på vår Facebook-side. Terminlisten legges ut for første halvår og for andre halvår.

Klubbens arrangementer

 • Klubben har årlige arrangement innenfor grenene sprang og dressur. Vi har 4-6 arrangement innenfor hver gren, som innbefatter både innendørs- og utendørs stevner. Tradisjonsstevner er Ishavsspranget og Ishavsdressuren.  Det avholdes også klubbmesterskap i begge grener årlig.
 • For å få tildelt stevner for hver sesong, sendes det søknad til rytterkretsen innen 1 oktober året før. Landsstevner må søkes NRYF.
 • I tillegg kan KM individuelt og lag samt Hallmesterskap bli tildelt oss.
 • Ved stevner skal stevneveileder og sjekkliste benyttes som hjelp for utvalg/stevneleder.
 • I forbindelse med stevner skal det sendes Melding til Mattilsynet om arrangement med tilreisende hester
 • Det skal ved stevner utarbeides/benyttes smittevernplan og beredskapsplan.
 • Det forventes og oppfordres til at medlemmer av klubben bidrar rundt klubbens arrangementer, da det krever en stor innsats å arrangere stevner og avvikle arrangmenter.
 • Arrangørrapport skjema skal fylles ut etter stevnet.

Dressur

Det er et mål å få utarbeidet en plan for helhetlig tilnærming til tilbudet innenfor dressur, etter sammen mal som for sprang.  Klubben tilbyr faste ukentlige dressurtreninger med trener som er tilknyttet klubben. Klubben tilbyr også private timer i dressur, med trenere som har avtale med klubben. Vi har også faste helgetrenere i dressur, kurstilbudet vil finnes i terminlisten.

Sprang

For å kunne tilby en mer helhetlig tilnærming til rekrutteringen av nye ryttere, og samtidig gi et godt tilbud til de mange sprangrytterne klubben har i dag, har Tromsø ryttersportsklubb utarbeidet et tilbud for klubbens sprangryttere.

Oversikt over tilbudet som klubben vil tilby sine sprangryttere.

 • Rideskoletimer for ryttere med egen hest (er avhengig av at vi har instruktør/kapasitet)

Dette tilbudet er for de ryttere med egen hest som ikke oppfyller kravene for å kunne ri på de ukentlige klubbtreningene. .

 • Klubbtreninger

Det vil bli satt opp klubbtreninger en dag i uken.

Elevene på kubbtrening bør ha egen hest.

Vi har to klubbtrenere, og vi differensierer klubbtreningene inn i to nivå. Øvelsenes vanskelighetsgrad på klubbtreningene vil være tilpasset de forskjellige nivåene.

 • Helgekurs

Klubben vil sette opp helgetreninger med ekstern trener og interne sprangkurs.

For å delta på kurs må du ha egen hest, eller du kan leie hest fra rideskolen ved deltagelse på interne kurs.

 • Interne helgekurs

Disse kursene vil være åpne for alle klubbens ryttere, men ryttere på lavere nivå vil prioriteres. Målet med treningene er å utvikle ryttere på en slik måte at de kan delta under klubbens stevner på D-nivå og L- nivå, samt at ryttere på dette nivået etter hvert kan delta på klubbens andre helgetreninger.

Kursene vil avvikles ved bruk av klubbens egne trenere.

 • Helgekurs med ekstern trener (for ryttere fra og med LB nivå)

Disse kursene er for øvede ryttere fra og med LB nivå. Ryttere fra klubben som deltar på klubbtrening vil prioriteres på disse kursene, sammen med ryttere fra Toppidrettslinjen fra Tromsdalen VGS, som er på LB nivå og opp.

Målet med disse treningene er å utvikle ryttere på en slik måte at de kan delta på L- og E-stevner, samt rekruttering inn i toppidrettslinen for hest ved Tromsdalen VGS.

 • Helgekurs med ekstern trener (for ryttere fra og med LD nivå)

Disse kursene er for lett øvede ryttere fra og med LD nivå. Ryttere fra klubben som deltar på klubbtrening vil prioriteres på disse kursene, sammen med ryttere fra Toppidrettslinjen fra Tromsdalen VGS, som er på LD nivå og opp.

Målet med disse treningene er å utvikle ryttere på en slik måte at de kan delta på UK og D stevner, samt rekruttering inn i toppidrettslinen for hest ved Tromsdalen VGS for de som er i den målgruppen.

Klubbens trenere/instruktører vil samarbeide tett for å sikre at elevene opplever en kontinuitet i sin utvikling. Det vil samarbeides om gjennomføring av treninger, øvelser og stevneavvikling.

 • Banehopping

Gjennom året vil det også settes opp banehopping i helgene. Disse vil foregå i det store ridehuset for at rytterne skal få banetrening og stevnetrening. Disse treningene vil være åpen for alle klubbens ryttere, slik at hver rytter får øvet på sitt eget nivå.

Unntak fra nivåkrav til klubbtreninger og helgekurs

I noen tilfeller vil det være ryttere som for eksempel ikke har gjennomført Lb på stevne, men som allikevel er på et slikt nivå som gjør at de vil kunne delta på klubbtreninger/helgekurs. I slike tilfeller må rytter/foresatt ta kontakt med treneren som underviser på den aktiviteten man ønsker å delta på, og det vil være treneren som avgjør om rytteren vil kunne melde seg på aktiviteten.

Til deg som er ….

Oppstallør

Som oppstallør hos oss skriver du under en kontrakt som regulerer forholdet mellom deg som leietaker og klubben som utleier av stallplass. Du får tildelt en boks i nystallen eller gammelstallen. Du leier ikke en konkret boks, og du kan dermed måtte bytte boks dersom vi mener det av en eller annen grunn er hensiktsmessig. Du får tildelt et skap til å oppbevare utstyr i, en tørkeplass på tørkerommet, en plass på låven/platået som du kan oppbevare utstyr på (se eget reglement), og en plass til å parkere hestehenger dersom du har behov for det. Paddock ønsker vi fortrinnsvis at du kjøper, men vi har noen paddocker som vi leier ut mot en symbolsk sum, det kan være fint å starte med å låne paddock hos oss inntil du er blitt kjent og kan kjøpe en ledig paddock. Vi har et eget paddock-reglement.

Som oppstallør kan du fritt benytte deg av alle våre fasiliteter: ridehus, utendørs ridebane, vaskespilt, med mer. Vi er en veldig aktiv klubb, og nesten hver uke arrangerer vi kurs eller stevner. Vi forventer at du som oppstallør er med å bidra på våre arrangementer, du har dugnadsplikt på minimum 20 timer per halvår.

Det er viktig at alle våre oppstallører, og de som ønsker å bli oppstallør hos oss, setter seg godt inn i følgende:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Medlemskap og lisenser
 • Dine plikter som oppstallør
 • Stallreglement
 • Paddockreglement
 • Ridehusreglement
 • Hallplan
 • Aktivitetstilbudet/treningstilbudet
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne om bidrag ved dugnader, stevner og arrangementer

Elev i rideskolen

Som elev i rideskolen bør du være kjent med:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Aktivitetstilbudet/treningstilbudet
 • Medlemskap og lisenser. Utøvere kan være medlem i så mange klubber man ønsker. Er du oppstallør hos Tromsø Ryttersportsklubb må du også representere klubben ved stevner.  Klubbskifte skjer senest ved årlig lisensfornyelse (fra 1.nov-1.mars).
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne om bidrag ved dugnader, stevner og arrangementer

Informasjon til elever og foresatte i rideskolen:

Rideskolen vår drives på hestenes premisser. Hestene og ponniene lever ute i flokk på dagtid. Da får de lov til å være hester – leke i flokk, løpe, spise, drikke friskt vann og søke ro og hvile når de vil. Når det er tid for rideskole, er hestene/ponniene på jobb. De kommer inn i sine respektive bokser, blir stelt og klargjort til timer. De går maks 3×45 minutt per dag, med variert trening. Vi har en filosofi om at hestenes velvære er basen for vår rideopplæring. De fleste timene forgår i lille ridehus, men vi har både turridning, ridning på utebanen og teori i vårt utdanningsprogram. Rytterens balansetrening blir tidlig iverksatt for å kunne hjelpe hestene/ponniene i deres arbeidshverdag. Husk å smile til hesten din på ridetimene. Vi ønsker å finne rytter og hest i harmoni så tidlig som mulig i vår rideskole.

Ridetimene varer i 45 minutter, sprangtimer varer 60 minutter inkl. opp og nedbygging av hinder. I denne tiden inngår justering av gjord og stigbøyler, oppstigning, fram- og nedskritting, samt bytte av rytter mellom timene.

Av sikkerhetsmessige årsaker må alle elevene i ponnirideskolen ha med seg en voksen person. Barn under 10 år kan ikke være alene på anlegget. Ved behov må foresatte være behjelpelig med å leie ponniene under ridetimene. Opplæring vil bli gitt.

Det er ikke tillatt å komme inn på ridebanen når ridetimen er startet. Dette forstyrrer både hester og ryttere. Er du forsinket, går du dessverre glipp av ridetimen. Vær vennlig å respekter dette. Det er lurt å være klar ca. 10 minutter før timen starter. Elevene kan komme opp til 30 minutter tidligere for å være med på stell og påsaling av sin hest. Elevene møter opp i ponnistallen, hestestallen, eller ved inngangen til lille ridehus om de kommer rett til timen. Er du forhindret fra å møte opp til ridetimen, meld fra til din ridelærer via Spond.

Bekledning: hos oss må alle elever bruke sikkerhetshjelm, elever under 13 år skal også bruke hjelm ved stell av hest. Rideskolen låner ut slike hjelmer, men det er anbefalt å ha egen. Riktig skotøy er viktig. Skotøyet må ha liten hel og ikke være for bredt slik at det setter seg fast i stigbøylene. Joggesko er ikke tillatt. Bruk en tettsittende bukse (ikke for glatt, men helst uten store sømmer). Alle klær skal sitte tett, ikke åpen jakke, hettegenser eller løst skjerf som kan henge seg fast. Bruk hansker og ha langt hår i en flette eller hestehale. Vi har kun noen få sikkerhetsvester til utlån. Dette er påbudt fram til fylte 18 år for elever ved våre sprangkurs. Det er påbudt med sikkerhetsvest på våre barbaktimer.  Til informasjon er det påbudt med vest for barn ved deltakelse på alle sprangstevner.

Andre praktiske opplysninger:

 • Ponnistallen er stengt fram til kl. 16.00. Vi ber om at alle respekterer dette slik at hestene får tilstrekkelig ro i middagsforingen.
 • Alle elever i rideskolen må være medlem i Tromsø Ryttersportsklubb.
 • Det kan også avtales om man ønsker familiemedlemskap.

Betaling: faktura vil bli sendt ut på mail til registrert e-post adresse. Faktura kan deles i to forfall. Om man ønsker to forfall, må vi få beskjed om dette.

Vektgrense: i ponnirideskolen har vi små ponnier. De går maks 3 ridetimer om dagen. Vi har vært nødt til å sette en vektgrense for elevene i ponnirideskolen. Vektgrensen er 50 kg. Om ditt barn veier mer enn dette, ber vi dere da ta kontakt slik at vi kan se om vi finner en løsning, vi har noen store ponniene i hestestallen.

Forsikring: rideskolen har ingen ordinær forsikring på sine elever.  Som i all idrett kan ulykker inntreffe. Det er dyr vi har med å gjøre, og uforutsette hendelser kan skje. Vi oppfordrer derfor alle til å ordne egen barneforsikring for sine barn.

All ridning foregår på egen risiko

Med i ponnistallgjengen

Som medlem av ponnistallgjengen i Tromsø Ryttersportsklubb er du med på det daglige stellet av rideskolens ponnier. Ordningen skal gi barn og ungdom mulighet til å lære mer om hestehold, og mulighet til å tilbringe mer tid med ponniene, enn det gis anledning til gjennom klubbens ordinære kurstilbud. Ponnistallgjengen får gjennom denne ordningen, anledning til mer samvær med rideskolens ponnier, samt kontinuerlig oppfølging og rabattert undervisning fra rideskolesjef eller instruktør. Dersom man ønsker å bli med i ordningen, må en foresatt ta kontakt med klubbens administrasjon.

Ponnistallgjengen følges opp av en ansatt. Når man begynner i ponnistallgjengen vil man få en avtale som beskriver hvilke oppgaver og hvilket ansvar man har.  I hovedsak er dette:

 • Ponnistallgjengen skal være i stallen fra 16.00-20.00 på avtalt ukedag, og hver fjerde helg fra 09.00 og ved foring og innslipp. Ved utslipp/innslipp og ridning skal foresatte være til stede. Ponnistallgjengen er i stallen og løser stalloppgaver og det assistent og instruktør trenger hjelp til på ukedager.
 • I helgene har ponnistallgjengen ansvar for alt stell knyttet til ponniene.
 • Som ponnistallgjenger gis det anledning til å disponere skoleponnien en dag i helgen til tur, og en dag til ponnistallgjengtime med instruktør. Det er også mulighet for å delta på stevner, knøttedager, kurs, mm (hesteleie, betingelser og priser finnes i avtalen som inngås).
 • Ponnistallgjenger har tre ukers oppsigelsesfrist. Nærmere detaljer om gjeldende betingelser finnes i egen avtale.

Hestesteller

Som hestesteller har du ansvar for en av skolehestene i helgene. Ordningen gjelder i en måned av gangen. Du må ha en voksen med deg som underskriver kontrakten med deg om du er under 18 år. Som hestesteller føler du på hvordan det virkelig er å ha egen hest. Du har fullt ansvar for skolehesten knyttet til foring, stell, trening og innslipp både lørdag og søndag. Søknad om å bli hestesteller sendes til rideskoleansvarlig på rideskolen@trso.no . Sykdom varsles til rideskoleansvarlig.  Alle hestestellere må være medlemmer av klubben og ha gode rideferdigheter. Hestene skal gås tur med en dag og ris på tur en dag. De skal ikke trenes i ridehusene. Det blir gitt stellekurs og opplæring med hestekunnskap av rideskoleansvarlig den første lørdagen av din stelleravtale.  Dette er populært, så vær tidlig ute med din søknad.

Foreldre/foresatte

Som forelder/foresatt bør du være kjent med:

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Reglement som er relevant for ditt barn/ungdom
 • Aktivitetstilbudet
 • Medlemskap
 • Forsikringer
 • Klubbens forventninger til foreldrene om å bidra rundt klubbarbeid/dugnad/arrangementer

 

Foreldrevettregler

Foreldrevett er viktig for et godt miljø for alle, og her har vi 10 holdepunkter som vi vil at foreldre skal følge:

 • Gi oppmuntring til alle ryttere, både i medgang og motgang.
 • Lær barna respekt og ansvar overfor hesten.
 • Det er du som har primæransvaret for sikkerhet og kompetanse – ikke barnet.
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du.
 • Trenere, dommere og teknisk personell er også mennesker, vis respekt.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder, men vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna dine ikke er til stede.
 • Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp. Ved innspill eller annet, gå riktig tjenesteveg.

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og blir ivaretatt på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

 • Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Aktivitetstilbudet
 • Medlemskap
 • Lisens og forsikringer
 • Politiattest
 • Kompetansetilbud for trenere
 • Klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive utøvere.

Trenerens oppgaver:

 • Sette opp sportslige mål foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere
 • Møte i god tid til trening
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag
 • Se til at både egen og utøvernes opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere klubben på en god måte

Retningslinjer og reglementer i klubben

Anlegget er åpent fra klokken 07.30 om morgenen til klokken 22.30 om kvelden, da skal alle være ute av anlegget og hestene skal få sin nattehvile. Det finnes selvsagt unntak: ved syke dyr, eller når en kommer sent tilbake fra trening eller konkurranser. Dette skal varsles på vår Facebookside (Oppstallører & Ansatte Tromsø Ryttersportsklubb) slik at vi vet om det dersom noen oppholder seg på anlegget etter stengetid.

Stallreglement

 1. Stallen og utearealet skal være ryddig til enhver
 2. Utstyr skal ryddes på plass etter Stallen har trillebårer, greip og koster som alle kan bruke, dette skal settes på plass umiddelbart etter bruk slik at andre kan benytte seg av det.
 3. Stallgangen skal være ryddig til enhver tid, det er ikke lov å oppbevare klær, utstyr, eller lignende i stallgangene.
 4. Hester skal ikke stå oppbundet noe sted uten tilsyn.
 5. Bind hesten eller ha sikkerhetskjetting foran døråpning når du skal børste og stelle den.
 6. På boksdøren kan det henge 1 grime, 1 leietau og inntil 2 dekken (utebelegg dersom man benytter slik tjeneste fra klubben). Det kan henge beinbelegg på gitter mellom boksene, og det kan oppbevares greip/kost ved hestens boks (dersom dette henges opp på en måte som gjør at det ikke opptar stor plass i stallgangen eller kan falle ned og skape farlige situasjoner).
 7. Boksvindu ut mot stallgang skal kun være åpen når eier/steller er til stede, og lukkes når hesten forlates.
 8. Vaskespiltet skal ryddes umiddelbart etter bruk. Møkk skal ut på møkkadung, oppsamlingskurv brukes kun for å sile vann fra vannbøtter.
 9. Det er oppstallørenes ansvar å informere hovslager om stallens reglementer og påse at det ryddes opp etter at hesten er verket eller skodd.
 10. Bruk av hjelm ved ridning er påbudt.
 11. Hestene skal leies i grime og leietau/hodelag. De leies på tur i
 12. Barn under 10 år skal ikke være alene i stallen, men ha følge av myndig ansvarsperson. Ingen under 16 år kan oppholde seg på anlegget etter 20.00 uten myndig ansvarsperson.
 13. Ved ridning på uteområder skal det tas hensyn til andre hester og Det skal ikke galopperes forbi paddocker som det står hester i.
 14. Feltrittstrening skal kun forekomme med stedets instruktører til stede.
 15. Barn/ungdom under 16 år må ha en ansvarlig over 18 år med seg dersom man skal ri på tur over vegen/ut av anlegget.
 16. Alle under 18 år som skal ut av området med hest må ha grønt kort.
 17. Vi har egne regler i våre ridehus.
 18. Vis hensyn spesielt ved trapp/platå/tribune i store ridehus der aktivitet ovenfra kan skremme hester og forårsake ulykker i ridehuset. Det skal ikke henges utstyr på tribunegjerde i nystall.
 19. Hestehengere kan kun parkeres på anvist plass.
 20. Vifter og ventilasjonssystem betjenes av stallens ansatte og av anleggskomite.
 21. Dører holdes lukket når det er minusgrader ute, slik at vannet ikke fryser. Dører mot nord og mot sør i nystall benyttes kun som nødutganger og skal ellers være stengt.
 22. Dører mot nord og sør i nystall skal ikke benyttes til inn- eller utgang med hest.
 23. Hunder skal være i bånd både i stallen og på våre uteområder.
 24. Den siste som forlater om kvelden er ansvarlig for lukking/stengning av stall og Stengerutiner henger i begge staller.
 25. Vi har et røykfritt anlegg
 26. Bilkjøring skal ikke forekomme inne på stallområdet, kun ved Ved varetransport skal varene losses eller lastes, og bilen skal parkeres på parkeringsplassen umiddelbart. Henting og bringing av hestehenger regnes som varetransport.
 27. Alle brukere av anlegget skal være
 28. Brudd på reglene vil føres som avvik i HMS-systemet, advarsler og gjentakelse kan føre til leieoppsigelse/utvisning

 

I stallene skal det herske ro og orden. Dette er hestenes hjem.

Tenk sikkerhet i alle situasjoner!

 

 

Ridehusreglement

 1. Varsle før du skal inn i ridehus, ikke åpne døren før du har fått klarsignal.
 2. Av- og påstigning, skritt og holdt gjøres innenfor
 3. Ved møtende ryttere: hold til høyre (venstre skulder mot venstre skulder). Den som rir på venstre hånd, har rett på sporet.
 4. Det er ikke tillatt å bruke øretelefoner eller øreplugger på anlegget (kan ha en plugg). Mobiltelefon skal ikke brukes på hesteryggen.
 5. Alle ryttere skal møkke etter hesten sin både inne og ute rundt stallene
 6. Ved bruk av hindermateriell og lignende, skal alt settes på anvist plass etter
 7. Alle skal ri med
 8. De under 18 skal ha sikkerhetsvest ved hopping
 9. Longering skal kun forekomme i lille ridehus, så fremst det ikke er til sjenanse for andre Maks 2 ryttere i ridehuset ved longering. Det skal brukes hjelm og hansker ved longering
 10. Alt opphold i ridehuset skal foregå stille og rolig.
 11. Fotgjengere og andre tilskuere er ikke tillatt i ridehuset av sikkerhetsmessige årsaker. Opphold deg på tribunen.
 12. Ryttere skal vise respekt for hverandre, og ta hensyn til hverandre.
 13. Lyset skal slukkes dersom du er siste rytter i ridehuset, også på dagtid
 14. Hopping skal kun forekomme med kyndig person over 18 år til stede.
 15. Det skal tas særskilt hensyn til de yngste rytterne på de minste hestene
 16. Det skal være riktig utstyr på hest og rytter ut fra hva som er aktiviteten
 17. Hallplanen skal følges.

Hallplan

Vi har egen hallplan for både lille og store ridehus. Denne ligger på klubbens hjemmeside og på Facebooksiden «Halloversikt TRSO». Av hallplanene kan du lese når hallene er reserverte til fastsatt organisert aktivitet, og når du kan booke hallen for dressur- eller sprangridning. Vi har regler for booking og bruk av ridehallene, inkludert uteridebanen. ALLE skal følge hallplanen, det er svært viktig på et stort anlegg med mange brukere.  Hinder skal fortløpende ryddes vekk etter bruk.

Regler for tildeling av stallplass

Det er styret som tildeler stallplasser, styret kan delegere ansvaret til daglig leder. Når det er ledige stallplasser hos oss, vil disse utlyses gjennom våre mediekanaler. Aktuelle søkere må sende en skriftlig søknad per mail (post@trso.no). Søknaden må inneholde en presentasjon av hest og eier/søker, samt referanser fra tidligere leieforhold. Tromsø Ryttersportsklubb forbeholder seg retten til å tildele stallplass basert på noen kriterier som vi vektlegger. Det er mulig å sette seg på venteliste for å få stallplass hos oss, men dette gir ingen «plass i køen» eller noen form for garanti for å få plass neste gang vi har ledig.

Et godt og aktivt miljø er viktig for oss, derfor ønsker vi oppstallører som vil bidra til et positivt miljø i stallgangen, på dugnad, på trening og stevner.

Retningslinjer som vektlegges ved tildeling av stallplass:

 1. Søkeren må være over 18 år
 2. Ved tildeling av stallplass må søker bli medlem av, og representere Tromsø Ryttersportsklubb
 3. Tromsø Ryttersportsklubb er et idrettslag, og ønsker oppstallører som er med på å fremme idretten. Aktive ryttere/medlemmer ønskes for å opprettholde aktiviteten på anlegget og i klubben
 4. Medlemmer som deltar aktivt eller jobber dugnad på stevner og/eller andre arrangementer prioriteres
 5. Søkeren må vise forståelse for orden, hestevelferd og HMS
 6. Søker må ha respekt for idrettens regelverk generelt og Tromsø Ryttersportsklubb’s reglement og klubbvedtekter
 7. Hesten må være over 3 år og innridd
 8. Hester med atferdsproblemer ønskes ikke
 9. Hingster ønskes ikke
 10. Drektige hopper ønskes ikke
 11. Referanser fra andre staller må foreligge

Regler ved leie av boks, lån av skap og dekkentørk

 • Som oppstallør hos Tromsø Ryttersportsklubb må en gjøre seg kjent med regelverket på anlegget, og være innforstått med de plikter det medfører å ha hest oppstallet hos oss.
 • Alle oppstallører må dokumentere minst 20 timer dugnad hvert halvår.
 • Vi rullerer på kveldsforing i helgene, egne lister lages ca to ganger per år. Vi forer frokost og kvelds på dugnad på røde dager, dugnadslister henges opp i stallene i forkant
 • Leietaker har informasjonsplikt om regler til sine stellere/ forryttere/gjester, og har ansvaret for at alle som oppholder seg på anlegget følger disse
 • Opphold skjer på eget ansvar.
 • Barn skal være under kontinuerlig tilsyn av ansvarlig person (se stallreglemen for utfyllende informasjon)
 • Leietaker plikter å sette seg inn i regler som gjelder for vår anlegget og offentlige regler for ridning i nærmiljøet, utmark og på offentlig vei.
 • Som ny oppstallør får du tildelt en boks, et skap og en dekkentørkeplass. Det følger en egen kontrakt med skapet, som skal sikre vedlikehold.
 • Du har ikke anledning til å gjøre interne bytter med andre oppstallører, eventuelle bytter skal gå gjennom administrasjonen.
 • Dersom du ønsker å bytte boks, skap eller dekketørkeplass må det sendes en henvendelse til administrasjonen som kan sette deg på venteliste dersom det ikke er noe ledig i øyeblikket. Ønsker du å stå på venteliste, må du sende en mail (post@trso.no), muntlige avtaler gjelder ikke.
 • Vi tilbyr ekstra oppbevaring av utstyr på låven i gammelstallen, her kan du få tildelt en plass som du kan benytte til et skap, en putekasse eller lignende.
 • Vi tilbyr ekstra oppbevaring av utstyr på platået i nystallen, vi ønsker at alle har like skap og at alt utstyr oppbevares inni skapet.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare personlig utstyr på andre plasser enn de man har fått tildelt.
 • Kraftfor skal oppbevares i tette bokser (mus og andre skadedyr), og kun på anvist plass. Det skal IKKE oppbevares kraftfor i stallgangene.
 • Klubben har ingen forpliktelse for å tilby lagring av privat høy.
 • Det er ikke anledning til å oppbevare egen flis eller pellets på anlegget. Dette må eventuelt lagres i egne skap eller i hestehenger.
 • Oppstallør skal ha normalt vedlikehold av boks, skap, dekkentørk, paddock, etc.

For boks betyr dette årlig renhold og årlig oppmaling av boks (maling kun i gammelstall). Dette skal skje i perioden juni-august.

 • Skader forårsaket av unoter hos hesten (tregnaging, sparking, skraping, mm), skal utbedres for oppstallørens regning.
 • Reparasjoner skal utføres profesjonelt og etter utleiers anvisning.
 • Boksen skal være vedlikeholdt og reparert ved utflytting
 • Boksen skal være rengjort og vasket før utflytting, i gammelstallen skal den også være malt.
 • I oppsigelsestiden er det oppstallør som disponerer boksen
 • Dersom oppstallør ikke ønsker å disponere boksen i oppsigelsestiden, kan ny oppstallør flytter inn og oppsigelsestiden kan avkortes. Dette må avklares med administrasjonen.
 • Skap skal være tømt og rengjort ved utflytting, og eventuelle skader skal være reparert
 • Dekkentørk skal være tømt og i orden
 • Dersom oppstallør ikke etterlater boks, skap og dekkentørk i god stand, vil det utføres trekk i depositum for å lønne ansatte til å gjøre denne

Paddockreglement

Alle som får stallplass hos oss, får også tilbud om enten å kjøpe eller leie en luftegård til sin hest/ponni. Luftegårdene er delt i to grupper, en gruppe tilknyttet stallplass i nystallen en gruppe tilknyttet stallplass i gammelstallen. Alle overdragelser av luftegårder skal skje etter de gjeldende reglement referert nedenfor:

Regler for kjøp/salg

Kjøp av paddock avklares mellom kjøper, selger og klubben. Behov for paddock eller bytte av paddock søkes klubben. Salg av paddock gjøres i samarbeid med klubben. Klubben har førsterett til å kjøpe paddock til takst.

 

Regler for taksering av paddock

Taksering av paddock gjøres av stallmester. Det godtgjøres for staur og plank (etter gjeldende meter/stykkpris, 100 kr per staur, 35 kr per meter plank minimum 23 mm tykkelse). Det godtgjøres for leskur (pris avtales mellom kjøper og selger) fra 0 – 20000 kr etter alder, tilstand, materialvalg og størrelse. Øvre makspris for paddock inkl. hus settes til 25.000 kr.

 

Regler for størrelse på paddock

Paddocken bør være minimum 300 m2. Paddocker kan være større om de ligger i skråning, har skog eller andre faktorer gjør at utforming gir ekstra areal. Ved mangel på paddocker kan klubben gå i dialog med de oppstallører som disponerer paddocker større enn minimumskravet, å gjøre en fradeling.  Dersom det ikke lykkes med dialog og enighet om fradeling, kan klubben fradele paddocker som er større enn minimumskravet.

 

Regler ved sammenslåing av paddock/flere hester i samme paddock

Dersom en paddock skal brukes til to eller flere hester, avklares dette med klubben. Paddock skal avdeles til opprinnelige utforminger når de ikke lenger brukes til avtalt formål.

Leie av paddock

Klubben eier noen paddocker, disse kan tildeles/lånes til oppstallører mot en månedlig leie på kr 400 som legges til stall-leien, samt et depositum på kr 3000.  Befaring og dokumentasjon av tilstand skal gjøres før og etter innflytting.  Eventuelle skader skal repareres fortløpende. Underlaget må møkkes jevnlig, og før utflytting skal paddocken være helt fri for hestemøkk og annet. Det skal skrives en egen kontrakt ved leie av paddock.

Generelle retningslinjer ved anleggsarbeid

Dette er generelle retningslinjer for alt anleggsarbeid i privat regi. Herunder gjelder oppsett av paddocker, graving, planering, elektrisk anlegg tilknyttet paddock, bygningsarbeider tilknyttet paddock, og andre former for inngripen på rideskolens arealer.

 1. Det skal søkes skriftlig til klubben i hvert enkelt tilfelle
 2. Det skal foreligge tegninger/beskrivelser på jobben som skal utføres
 3. Det skal foreligge dokumentasjon, tegninger, bilder på alle arbeider som involverer faste Dersom det er påkrevd i henhold til lov/forskrift skal det også foreligge prosjektering fra elektriker osv.
 4. Det skal foreligge skriftlig godkjenning fra klubben FØR arbeidet påbegynnes.
 5. Etter at arbeidet er utført skal det fremlegges endelig dokumentasjon som tegninger og Dersom anlegget krever det, skal det foreligge kvitteringer og samsvarserklæring(er)
 6. Maksimalt strømforbruk i paddock settes til 200W. (1,2A)
 7. Lys i paddock skal være slukket mellom klokken 22.00 og 07.00
 8. Den søkende holdes økonomisk ansvarlig for alle eventuelle utgifter før, under og etter at anleggsarbeidet utføres.
 9. Ansvar for vedlikehold kan overdras til andre ved f.eks salg av paddock, dette inkluderer for eksempel elektrisk anlegg.
 10. Ved bruk av maskiner (eks hjullaster/snørydding) i paddock skal dette primært foregå etter at hestene er tatt inn/ettmiddag og dette skal varsles i god tid og minimum 1 døgn før.
 11. Maskiner, traktor, hjullaster, ATW skal kun betjenes av godkjent personell.

Retningslinjer for kursholdere

Personlig oppfølging av trenere og deltakere gir den triveligste rammen for å komme på besøk til Tromsø Ryttersportsklubb. Vi ønsker fornøyde trenere og deltakere, og har laget retningslinjer som skal sikre likebehandling av både kursdeltakere og kursholdere, og enklere gi oversikt over hvilke oppgaver en kursholder har.

 

 1. OPPGAVER
 • Kursholdere må ha en avtale med klubben for å avholde treninger/kurs
 • Faste kursholdere gir innspill til sportskomite om kurshelger.
 • Så snart terminlisten er fastsatt, bestilles det flybilletter i henhold til rytterforbundets kode slik at disse kan avbestilles/endres vederlagsfritt
 • Lage invitasjon. Søke kretsen om godkjenning av kretstrening så snart som mulig og senest 4 uker før kursstart.
 • Opprette arrangement på facebook. Gi løpende info om kurset enten på arrangementet eller i en egen facebookgruppe.
 • Ta bindende påmeldinger. Husk at et visst antall plasser reserveres ihht kretsens rutiner.
 • Planlegge enkelttimer og gruppeoppsett. Hent gjerne inn innspill fra klubbtrener om du er i tvil om nivå på rytter dersom vedkommende deltar på klubbtrening.
 • Kommunisere løpende med trener dersom kurset må avlyses grunnet for få påmeldte. Informere trener og deltakere ved eventuell avlysning.
 • Legge ut bruk av ridehallene i halloversikten.
 • Sørge for at deltakerne møkker etter seg og at trillebåra er tømt etter endt kursdag.

 

 1. ØKONOMI
 • Kursholder skal ha et budsjett for kurset som viser inntekter (kursavgift) og kostnader (reise, honorar, opphold, utlegg, hallleie etc) i balanse.
 • Kursholder kan enten budsjettere med en hallleie på totalt 2500 pr. kurs eller 50 kr. Pr. deltaker pr dag.
 • Kursholder får dekket egen (1) kursavgift for å dekke oppgaver som beskrevet i pkt. 1. og 2.
 • Kursholder har overordnet ansvar for at all logistikk knyttet til trener er tatt ansvar for. Ved bruk av hotell skal dette inngå i kursets budsjett.  Dersom en av kursdeltakerne stiller med bolig kan 250 kr pr. dag trekkes fra kursavgift pr. dag. for den aktuelle deltaker.
 • Sende inn til kretsen søknad om kretsmidler (kriterier sendes alle kursholdere)
 • Sende inn oversikt over regnskapet til daglig leder og sportskomite innen en uke etter endt kurs.
 • Sjekke at deltakerne har betalt kursavgift på VIPPS før kurset avholdes.

Klubbdrift

Driften i klubben er styrt av de lover og vedtekter som er bestemt på årsmøtet og som styret har utarbeidet.

Årshjul

Klubbens komiteer utarbeider en årlig handlingsplan som skal bidra til å nå målsetningene i klubben.

Kurs og utdanning

Klubben kan etter søknad dekke kurs og utdanning som støtter opp under Tromsø Ryttersporsklubb’s virksomhet. Søknad rettes til styret.

Klubben ønsker å avholde årlige «Grønt kort-kurs» for sine medlemmer.

Medlemshåndtering

Klubben benytter «KlubbAdmin», som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

Via Min idrett  kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

Dugnadsplikt og frivillig arbeid

Klubben er i stor grad avhengig av frivillig innsats og dugnad.  Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Dette arbeidet består i alt fra vedlikehold av anlegget til gjennomføring av stevner, åpne dager og driftsoppgaver. Som medlem hos oss er du ikke pliktig å gjennomføre dugnadsarbeid, men vår drift er avhengig av ditt bidrag. Samtidig som du bidrar til oss, bidrar du også til at klubben enklere kan sikre et godt tilbud til deg som medlem.

Som oppstallør inngår det obligatorisk dugnadsplikt for hver kontrakt (20 timer per halvår).

Politiattester

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

– for politiattestansvarlig

Klubbens administrative leder avgjør i samråd med styret hvilke funksjoner/oppgaver som krever politiattest, og har oversikt over alle personer som er omfattet av ordningen. Politiattestansvarlig skal lage et godt system for registrering og oppfølging av atttester. Som et minstekrav for oppfølging, skal politiattestansvarlig lagre opplysninger om:

 1. hvem som har blitt avkrevd politiattest, kontaktinformasjon til vedkommende, for hvilke oppgaver/funksjoner attesten er avkrevd, og dato for når dette ble avkrevd
 2. dato for fremvisning av gyldig attest

– for søker av politiattest

Det er enkelt å søke politiattest på nett. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. Søknaden må skrives på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

Klubbens antidopingarbeid

Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar avstand fra all bruk av dopingmidler.

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til.

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside www.trso.no og et utvalg av dette finnes også på klubbens Facebook-side «Tromsø Ryttersportsklubb».

Oppstallørene, de ansatte og elever i rideskolen har i tillegg egne grupper på Facebook hvor det daglig publiseres beskjeder og informasjon rettet mot disse.

Arbeidsgiveransvar

Våre ansatte skal ha en arbeidskontrakt og en arbeidsbeskrivelse.  Det skal etableres en egen personalhåndbok som ivaretar alle rutiner og prosesser som angår klubbens ansatte, og som angår klubben som arbeidsgiver. Ansvaret for oppfølging av våre ansatte bestemmes ved konstituering av styret, og kan delegeres til et eller flere av styremedlemmene.

Sikkerhetsarbeid (HMS)

Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg.  Det skal etableres en egen internkontrollhåndbok (evt. elektronisk internkontrollsystem). Det skal foreligge beskrivelser av kontrollrutine for anlegg og utstyr og sikkerhetsprosedyre for trening/undervisning.  Det skal gås faste vernerunder.

Klubben har et spesielt ansvar for arbeidsmiljøet i klubben. Arbeidet skal være systematisk og forebygge skader. Dette ansvaret er hjemlet i arbeidsmiljøloven og i «Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter» («internkontrollforskriften»). Den administrative lederen har plikt til å gjennomgå nødvendig opplæring.

Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

 

Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
 • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år.   Les mer om dette på www.idrettsforbundet.no

Tromsø Ryttersportsklubb har ingen forsikringer for sine medlemmer utover dette.

Anlegg og utstyr

Tromsø Ryttersportsklubb sitt anlegg er på festet tomt. Tromsø Ryttersportsklubb eier bygningsmassene på området. Alt treningsutstyr, hindermateriell og rail eies av Tromsø Ryttersportsklubb. All bruk av lokaler og utstyr skal være i samsvar med kontrakt eller etter Tromsø Ryttersportsklubb’s bestemmelser.

Treningsfasiliteter består av:

 • Lille ridehus: innendørs ridehall med ridebunn bestående av fiber/sand.
 • Store ridehus: innendørs ridehall med ridebunn bestående av walberfiber/sand. Manuelt styrt dryppvanne anlegg.
 • Utebane: utendørs ridebane på, ridebunn bestående av sand. Utebanen har banelys for riding om kveldene.
 • Turstier i skogen inne på vårt anlegg, som brukes til turriding.

Materiell:

Klubben er eier av materiell tilknyttet både dressur- og sprangridning.

Sprang:

Vi benytter eget sprangmateriell til konkurranse, som består av hinderstøtter i ulik utforming med bommer, planker og vannmatter. Vi bruker eget materiell til trening bestående av ordinære støtter (plast, stål og tre) og bommer, samt kavaletter.

Dressur:

Vi har egen dressurrail som dekker stor bane (ca 20×60 meter). Vi har også dommerbod ute. 

Redskap:

Klubben har egen gravemaskin, traktor, tankvogn, slodd, ridebaneharv og ATW.

 

 

Forebygging av rideulykker

 • Alle ryttere bør bruke hjelm som er CE-godkjent
 • Bruk sikkerhetsvest ved ridning, spesielt om du driver med sprangridning, rir barbak eller på tur
 • Bruk ridestøvler eller ridesko
 • Bruk klær som er komfortable, men som ikke er løse – unngå hette på genser eller jakke. Unngå bruk av skjerf
 • Se til at salgjorden er strammet og at stigbøylene passer til deg
 • Barn og nybegynnere bør bruke sikkerhetsstigbøyler hvor en mekanisme åpner seg om rytteren skulle falle av
 • Unge ryttere bør alltid være under oppsyn.
 • Om du opplever å falle av hesten, forsøk å rulle vekk fra hesten når du lander
 • Husk alltid på at en hest vil ha sine egne reksjoner til ting den ser hører eller lukter
 • Hester er skvetne dyr og vil lett løpe vekk fra plutselig lyder og bevegelser. Vær observant på ting som din hest kanskje kan reagere på
 • Ikke gå tett og brått innpå en hest bakfra. Kom mot den ved skulderen og snakk til den mens du nærmer deg
 • Observer hestens hode og spesielt ørene. Dette vil gi den informasjon om hvor den retter oppmerksomheten og hvordan den er i ferd med å reagere på situasjonen
 • Om du skal gi hesten en godbit er det viktig å legge godbiten i en flat hånd og gi det forsiktig til hesten

Forebygging av ulykker ved stell og håndtering av hest

 • Ha respekt for at hestens bakben har stor kraft om hesten velger å sparke
 • Ikke gå inn i boksen, paddocken eller på beite til hester du ikke kjenner eller som hesteeier ikke har gitt klarsignal om å gå inn til
 • Ikke la barn leke ved og omkring hester
 • Bruk solide sko eller støvler når du håndterer hest – det er lett å bli trampet på
 • Håndter tauverk og reimer på en slik måte at det ikke blir løkker som du eller hesten kan fange ben, hender og fingre i. Sørg for at det ikke er reimer og tauverk som slepes i bakken som hesten kan trampe på. Bruk hansker
 • Skal du slippe hesten på beite eller i paddock, gå et lite stykke innpå før du slipper, slik at hesten ikke snur og springer ut igjen
 • Barn bør bruke hjelm ved henting av hest i paddock
Jeg vil dele: