Innkalling til ekstraordinært årsmøte 21 mars 2018


TID 21. MARS 2018 kl 18:00
STED SCANDIC ISHAVSHOTELL

SAKLISTE

1. Åpning. Godkjenning av fremmøtte medlemmer. Fotnote 1)

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning – orientering. Fotnote 2)

  1. Årsberetning fra styret mars – juni 2017
  2. Årsberetning fra interimstyret

5. Regnskap 2017 – orientering . Fotnote 2)

6. Organisering – drift av TRSO. Komitéstruktur m.v.

7. Omorganisering av idrettsanlegget – fullmakt fra årsmøte til den videre prosess.

8. Budsjett 2018 – orientering. Fotnote 2)

9. Nytt interimsstyre oppnevnes av Troms idrettskrets – orientering.

Fotnote 1) vedr. medlemskap.
Det vil bli utført kontroll av medlemskap ved inngang til årsmøtet.
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. §13 (4) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, det vil si betalt medlemskontingenten. §6 Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. §6 (5)

Fotnote 2) Realitetsbehandles og vedtas på det ordinære årsmøtet.

Aktuelle saksdokumenter for det ekstraordinære årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside seinest 14. mars.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SLUTT

PAUSE 10 minutter

MEDLEMSMØTE – Maks. varighet 30 minutter.

A. Orientering. Ny klubbhåndbok. Status. Videre prosess.
B. Ny gjestestall. Status tildeling tilskudd/gave fra SNNs gavefond.

Jeg vil dele: