Innkalling til Årsmøtet 2020


Styret i Tromsø ryttersportsklubb innkaller med dette til årsmøte 2. juni 2020. Møtet finner sted i store ridehus på rideskolen kl. 20.30. Alle deltakere må melde seg på med navn og telefonnummer til post@www.trso.no innen mandag 2. juni kl. 12.00. Alle må ta med egen stol.

Saksliste:

1) Godkjenne de stemmeberettigede.

2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4) Behandle idrettslagets årsberetning.

5) Behandle idrettslagets regnskap, revidert. Revisjonsberetning.

6) Behandle innkomne forslag og saker:
a) Tromsø ryttersportsklubb skal tilby rideskole både til barn, ungdom og voksne
b) Paddockene til rideskolehestene og -ponniene utbedres av dyrevelferdshensyn i 2020 med nye drenerende bunner og sikre gjerder

7) Fastsette medlemskontingent. Foreslås uendret.

8) Vedta idrettslagets budsjett.

9) Foreta følgende valg, se innstilling fra valgkomiteen:
a. Leder og nestleder
b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt 9.
d. Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte.

Jeg vil dele: