NB! Årsmøte blir 30. mars 2023!


Innkalling årsmøte 2023 i Tromsø ryttersportklubb

Styret i Tromsø ryttersportsklubb innkaller med dette til årsmøte, med ny dato 30. mars 2023 (på grunn av at regnskapet ikke er klart). Møtet finner sted i kafeen på rideskolen kl. 18.00

Saker til årsmøtet sendes til styret@trso.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle som har betalt medlemsskap for 2022 og 2023 har stemmerett på årsmøtet.

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Troms idrettskrets innleder med en gjennomgang av gjeldende lovverk
 3. Valg av:
  1. Dirigent
  2. Protokollfører
  3. To medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Tellekorps
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Behandle idrettslagets årsberetning 2022
 8. Behandle
  1. Idrettslagets regnskap
  2. Kontrollutvalgets beretning
  3. Revisorberetning
 9. Behandle innkomne saker:
  – Sak 1: Medlemmene i komiteene velges på årsmøtet? Det betyr å endre organisasjonsplanen. Styrets innstilling blir: Det blir for mange valg, og for krevende for en valgkomite og årsmøtet da det blir for mange som skal velges, men saken sendes over til neste styre som kan jobbe med om organisasjonsstrukturen frem mot neste årsmøte.

– Sak 2: Skal klubben ha en egen barneidrettsansvarlig? Styrets innstilling blir: Ja det bør klubben ha. Når styret konstituerer seg tar de stilling til hvem i styret som har det ansvaret.

– Sak 3: Innkommet sak fra sportskomiteen; Årsmøtet ber om at klubben tar nødvendige initiativ overfor Norges Rytterforbund for å innlemmes i Klubbsatsningsprogrammet. I tillegg foreslår vi at klubben innlemmes i NIFs klubbsatningsprogram i regi av Troms Idrettskrets. Disse to utviklingsprogrammene kan med fordel samkjøres. Styrets innstilling blir: Styret ber årsmøtet gi det nye styret fullmakt til å jobbe videre med denne saken.

 1. Fastsette medlemskontingent
  – styret foreslår følgende nye priser, da NRYF krever 60 kr. Pr medlem – og vi øker tilsvarende:
  Voksen: 810,-
  Barn: 560,-
  Familie (maks 6 personer): 1400,-
 2. Behandle saker fra styret til årsmøtet:
  Sak 1: «Utredning av eventuell fremtidig organisering av TRSO».
  Mål: vurdere hvordan TRSO best mulig kan være organisert for å drifte sine aktiviteter og anlegg.
  Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styret i oppdrag å utrede en eventuell ny organisering av TRSO som klubb, herunder aktiviteter og drift, samt eierskap og drift av anlegget. Et forslag på eventuelle endringer legges frem for medlemmene i et medlemsmøte i løpet av høsten. Eventuelle endringer behandles på ekstraordinært eller neste ordinære årsmøte.
 3. Vedta idrettslagets budsjett 2023
  Budsjettet gjennomgås
 4. Valg
  Gjennomgang av valgkomiteens forslag: 1 
  Gjennomgang av valgkomiteens forslag: 2

  1. Leder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Kontrollkomite

14. Gjennomgå styrets forslag til valgkomite

Jeg vil dele: