Informasjon fra interimsstyret til medlemmene pr. 09.02.2018.


Informasjon fra interimsstyret til medlemmene pr. 09.02.2018.

1. ÅRSMØTE (endret status og dato)
Interimsstyret har besluttet å innkalle til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE onsdag 21.mars 2018
Formell kunngjøring med innkalling, møtested og sakliste vil skje med minst 14 dagers varsel. Ordinært årsmøte utsettes på ubestemt tid.

2. REGNSKAP FOR 2017
Foreløpig årsregnskap viser underskudd med 133.000 kroner. Det er salgsinntekter som har størst avvik i forhold til budsjett, og som dermed bidrar til underskuddet.

3. LÅN FRA OPPSTALLØRER
I alt ni oppstallører har lån til klubben med samlet verdi kr 419.000. Interimsstyret har besluttet å innfri disse lånene omgående pr 15.02.2018. Etter dette skal alle leietakere i stallene ha de samme plikter og rettigheter.

4. RIDEBUNN
Bunn i ridestallen ble anlagt i 2012. Interimsstyret har bedt Dag Roti besiktige stallen og utarbeide et notat om tilstanden. Med dette som bakgrunn vil interimsstyret i samarbeid med daglig leder fremme tiltak.

5. VAKTHOLD AV IDRETTSANLEGGET
Det er inngått avtale med Securitas om tilsyn av anlegget. Personer som påtreffes på idrettsanlegget utenom åpningstidene må kunne legitimere seg. Interimsstyret vil oppfordre medlemmene å lage dugnadsbasert tilsyn for å sikre anlegget enda bedre. Dette i tillegg til Securitas. Daglig leder skal gjennomgå rutiner som berører drift av de ulike anleggsdeler. Det skal tydeliggjøres hvem som har tilsynsoppgaver og hvem som ikke har det.

6. SERVERING AV MAT PÅ STEVNEARRANGEMENTER
Daglig leder utarbeider retningslinjer som sikrer at positive miljøskapende tradisjoner kan opprettholdes.

7. PÅLEGG VEDR. EL. ANLEGG
Interimsstyret har avdekket at Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) gjennomførte tilsyn på anlegget i 2016. Tekniske avvik er lukket. Men avvik i virksomhetens internkontroll er fortsatt ikke besvart eller lukket. DLE har derfor oversendt saken til Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) for videre forføyning.

8. MØKK
Dagens praksis med lagring av møkk i åpne deponier er i strid med myndighetskrav. Klubben må snarest mulig få på plass avtaler som sikrer forsvarlig avhendig av møkka.

9. ARBEIDSMILJØ
Bedriftshelsetjenesten har nylig gjennomført en undersøkelse av det psykososiale miljøet bland de ansatte. Denne inngår i interimsstyrets rapportering til Arbeidstilsynet.

10. KLUBBHÅNDBOK
Denne blir tema tilknyttet ekstraordinært årsmøte.

11. GJESTESTALL
Interimsstyret søker Sparebankgavefondet om utsettelse på tidsfirst for iverksettelse av tiltak, for å sikre at gavetilskuddet ikke trekkes tilbake.

12. PRESISERING OM INTERIMSSTYRETS ARBEID VS DAGLIG DRIFT
Interimsstyrets arbeidsoppgaver berører bare unntaksvis daglig drift. Slike henvendelser fra medlemmene skal fortsatt rettes til daglig leder, som ved behov kan ta saken videre med interimsstyret.

Med hilsen
for Interimsstyret i TRSO
Knut Bjørklund

Attachments

Jeg vil dele: