Årsmøte 2016


Tromsø ryttersportsklubb innkaller til årsmøte onsdag 30. mars kl. 20.00 i kafeen på rideskolen.

Saker som skal behandles på møtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, vil lagets lov tas opp til revisjon. Dette skyldes at lovnormen ble endret av Norges idrettsforbund sist høst. I tillegg ønsker vi å formalisere valg av ungdomsrepresentant til styret.

Les forslag til ny lov. Lovteksten er i sin helhet kopiert fra den nye lovnormen. Det som er spesielt for vår klubb, er skrevet i rødt.

Les siste utgave av forslag til Klubbhåndbok. (utgave 21.3.2016). Klubbhåndboka skal ikke behandles på årsmøtet.

Styret har ikke mottatt noen saker som skal behandles av årsmøtet. Agendaen blir derfor som følger:

Innledning ved Sissel Haugslien, styreleder i Troms rytterkrets, som i tillegg til å representere rytterkretsen, også deltar på vegne av forbundsstyret i Norges rytterforbund.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  Forslag til dirigent: Sylvi Ofstad, organisasjonssjef i Troms idrettskrets.
  Forslag til sekretær på årsmøtet: Gro Lise Lian.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  Ny lov.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
 11. Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder (begge velges for ett år)
  • 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
  • Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Valgkomiteens forslag til nytt styre. Korrigert forslag.

Styrets forslag til ny valgkomite:
Leder: Ellen Sverdrup
Medlemmer: Bjørg Randi Karlsen og Liv Mona Arntzen
Varamedlem: Cathrine Theodorsen

Forslag til tellekorps: Sofie Westvik, Sverre Dæhli og Kristin Kjørsvik.

Andre dokumenter:
Styrets beretning (drift) og regnskapsberetning (med underskrifter).
Sportskomiteens beretning.
Sprangkomiteens beretning.
Dressurkomiteens beretning (27.3.)
Rideskolens beretning.
Årsregnskap (Side 5 mangler felt for styreleder, samt signatur. Signert side publiseres senere.)
Revisors beretning.
Kontrollkomiteens beretning.
Budsjettforslag.
Forslag til handlingsplan. Handlingsplanen vil bli betydelig endret når vi starter arbeidet med virksomhetsplan til høsten. Som vi informerte om på sist medlemsmøte, får vi hjelp fra rytterforbundet. Vi håper mange medlemmer blir med for å bidra i dette arbeidet.
Forslag til organisasjonsplan.

Alle dokumentene vil bli sydd pent sammen til ett dokument før årsmøtet.

Jeg vil dele: